Zpráva o projektu EU Building Bridges (dříve Zacheův strom) v České republice

Všechny země PFI, které se účastní projektu BB byly vyzvány ke zveřejnění informací o probíhajícím projektu, který je už za svou polovinou. Proto tak činí i ČR na stránkách projektu Building Bridges: www.restorative-justice.eu

Logoimage002.jpg@01CFD71A.F6A62980 

Počátky projektu sahají do doby před třemi lety. V roce 2012 přiletěla do České republiky paní Lynette Parker, odbornice PFI pro restorativní justici, úzce spolupracující s Dan Van Nessem, tvůrcem projektu restorativní justice Zacheův strom, aby vyškolila zájemce o tento projekt a bylo možné jej uvést do praxe v ČR.

O třídenní seminář, konaný v říjnu 2012 v Praze u Františkánů, byl velký zájem. Přihlásilo se na 40 zájemců. Byli to  nejen dobrovolníci MVS, ale i sociální kurátoři, zaměstnanci několika věznic, vychovatelé, kaplani, psychologové, novináři, pracovníci neziskových organizací a studenti z příbuzných oborů. Na konci semináře dostali 34 účastníci certifikát PFI/MVS podepsaný paní Lynnette Parker.

O dva roky později (2014) se spojilo 7 organizací PFI v Evropě a dvě výzkumná centra, aby za finanční podpory Evropské Unie vyzkoušeli společně projekt jak tři země, kde se Zacheův strom ještě nekonal, tak i země, kde projekt už dlouhodobě patří mezi používané metody ke snižování počtu recidivního chování a k podpoře obětí trestných činů.

Doba trvání projektu Building Bridges je od března 2014 do února 2016. Samotnému praktickému průběhu projektu je věnována doba od března do září 2015. Doba předtím a doba poté je věnována teoretické přípravě a následně zhodnocení projektu.  Projekt bude veřejně představen v listopadu 2015 při konferenci v Římě pro 100 účastníků.

V každé ze sedmi zemí se uskuteční dva pilotní projekty. Jeden pilotní projekt trvá od 5ti do 8 mi týdnů a probíhá uvnitř věznice. Zmapováno bude tedy 14 pilotních projektů a sedm různých přístupů k této problematice v sedmi zemích Evropy.

Pod novým názvem Building Bridges se skrývají dvě změny oproti původnímu projektu Zacheův strom. Projekt Building Bridges se více zaměřuje na participaci a potřeby obětí a na startování ozdravujícího procesu skrze restorativní dialog mezi pachatelem a obětí trestného činu. Dříve byl projekt zaměřen spíše výhradně na snížení trestné činnosti pachatelů. Dalším rozměrem projektu Building Bridges oproti registrovanému programu Zacheovu stromu je otevření projektu pro více organizací, respektive pro všechny organizace, které budou mít zájem tento projekt vyzkoušet a přizpůsobit svým možnostem, podmínkám a zvyklostem.

Building Bridges chce zmapovat pod odborným dohledem University Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku, nejen samotný průběh projektu, ale i přístup jednotlivých zemí. Budou se mapovat přípravné kroky, jako je navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s obětmi, spolupráce se zástupci justičního systému, s vedeními věznic a dalšími subjekty. Důležité je v projektu posoudit, jak jsou věznice samotné otevřené novým projektům a jak je přijímají, jako nástroj ke snižování recidiv.  Následně projekt mapuje, jak se oběti do projektu dostávají, jak intenzivní příprava je zapotřebí, jak k této nabídce nového projektu přistupují. To samé se ověřuje u odsouzených: jejich přístup, motivace k participaci, a pak se samozřejmě hodnotí každé jednotlivé setkání. Výstupem je porovnání měřitelných hodnot přístupu k problematice kriminality před a po ukončení projektu a to jak u obětí, tak u pachatelů. Dalším měřítkem je samotný prožitek projektu a výpovědi o něm ze strany všech účastníků při posledním setkání, které se nazývá oslava a ke kterému budou přizváni odborníci z dané oblasti, aby si vyslechli zkušenosti účastníků z projektu, který jinak probíhá uzavřeně, bez účastni kohokoliv zvenčí.

Projekt BB v ČR se již delší dobu odchyluje od plánovaného harmonogramu. V listopadu loňského roku vstoupilo MVS v jednání s GŘVS o uskutečnění prvního pilotního projektu (ze dvou plánovaných) na počátku března 2015.

Doba pro vyjednávání podmínek ve věznici pro zahájení projektu je bohužel mnohem delší než u ostatních zahraničních partnerů. Otázka, proč tomu je, není zcela jasná.  V Holandsku například první pilotní projekt již skončil, ačkoliv Holandsko si vybralo variantu 8mi týdenní. ČR se rozhodlo pro variantu 5ti týdnů.

Oba pilotní projekty mají skončit nejpozději na konci září 2015. Protože se blíží doba prázdnin, a zatím MVS na povolení čeká 5 měsíců, přičemž povolení druhého pilotu je podmíněno posouzením úspěšnosti pilotu prvního, lze se obávat trvajícího zpoždění. Ale i tato skutečnost patří k vypovídajícím ukazatelům probíhajícího výzkumu v přístupu k pomoci obětem i snah o snižování jevu vysoké recidivy v jednotlivých zemích a je proto významná a je třeba ji přijímat jako mapovatelnou danost současné situace v ČR.

Českou zvláštností má být i přítomnost pracovníka věznice, proškoleného MVS pro účast v projektu v roli asistenta při setkávání obětí a pachatelů. Tato podmínka GŘVS má svá pozitiva i negativa. Pracovník bude znát mnoho informací, které mají pro bezpečí obětí zůstat utajené (např. jejich identita). Naopak pozitivní je, pracovník, pokud bude věznicí dobře vytipován, bude mít možnost dohledu na klima ve věznici, bude moci na participující odsouzené pozitivně působit, povzbuzovat je k plnění zadaných úkolů a bude moci zejména s porozuměním vnímat prožívání odsouzených, kteří se projektu zúčastní.

Projekt má své partnery v Probační a mediační služně a v poradně Respondeo. Další odborníci se rekrutují i z jiných významných organizací, které pracují s oběťmi trestných činů.

Oběti byly do projektu vybrány většinou na konci roku 2014, některé do příprav vstoupily počátkem roku 2015. Ideálně nemá být dlouhá doba (delší než 2 měsíce) mezi rozhodnutím do projektu vstoupit a jeho zahájením. Dříve poškozený člověk nesmí být v žádném případě stresován.

Do projektu se hlásí oběti, které se o projektu nedozvídají z tisku, či jinou oficiální formou, ale jsou to lidé, kteří osobně znají někoho, kdo o projektu pozitivně referuje, nebo kdo zná ze zahraničí podobné zkušenosti.

Pro projekt vybralo vedení Vězeňské služby nejprve po dlouhém vážení Věznici Pardubice. Protože oběti trestných činů, připravené pro první pilot jsou pouze z Prahy, vzdálenost věznice byla pro projekt nedostupná. Další vybranou věznicí jsou Vinařice. Oběti trestných činů jsou ochotné do této věznice jednou týdně dojíždět.

V současné chvíli čeká MVS na povolení GŘVS začít jednat s touto konkrétní věznicí o termínu zahájení projektu, o časových možnostech věznice pro výběr konkrétního dne a hodiny v týdnu, o výběru místnosti k setkáním, o výběru především pachatelů a jednoho zaměstnance věznice, který bude proškolen jako asistent.

Praha 11. 5. 2015

Novinka: ke dni 12. 5. 2015 MVS vstoupilo do jednání s Věznicí Vinařice  o brzkém zahájení projektu.

Praha 13. 5. 2015