Modlitební podpora

Ke službě odsouzeným a propuštěným nás zve Bůh a dává nám toto na srdce jako dar. Potřebujeme silnou modlitební podporu. Prosíme o vaše modlitby!

Přihlaste se k pravidelnému odběru modlitebních proseb.

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZA VĚZNĚ, PROPUŠTĚNÉ, RODINY, OBĚTI, KAPLANY, CELOU JUSTICI

A I NÁS V MVS MODLÍ

Modlitební skupinka – PROČ A JAKÁ?

Bůh nás zve k modlitbě „můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude modlit…“ 2Pa 7,14. Mezinárodní vězeňské společenství je postaveno na základech modlitby, která musí předcházet všemu ostatnímu.

Modlení je něco, čemu se může věnovat každý. Modlitba je forma komunikace s Bohem. Je to spojení s Otcem prostřednictvím Ježíše, Jeho syna, vedené Duchem Svatým. Je požehnáním, že se můžeme modlit za vězněné, za vězeňský personál a za rodiny všech, kteří jsou postiženi odloučením od těch, které milují.

Když se modlíme, angažujeme se v přímluvě za vězněné, vystupujeme ve jménu Ježíše, prosíme Ho, aby je osvobodil od zlého a od problémů, které je svazují, a vedeme je k osvobozujícímu vztahu k našemu Pánu. Prosíme Ho, aby se za ně přimlouval stejně, jako se přimlouvá za nás. S takovým přístupem přicházíme na místní modlitební skupinky. Ty mohou být dvě nebo tři, nebo také možná 20 až 30, jejich počet není důležitý. Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich.“ Je to povzbuzující a nádherný začátek pro každou skupinku!

Další klíčový aspekt se týká těch, kteří jsou součástí vězeňského systému. Také vězeňští pracovníci, kaplani a zaměstnanci GŘ VS potřebují naše modlitby. Potřebují Boží milost a moudrost, jak ve vlastních životech, tak při rozhodování o provozu vězení a při zacházení s vězni. Potřebují modlitby i za bezpečí a ochranu.

Ustavení modlitební skupinky není něčím, co by se mělo brát na lehkou váhu, ale musí se na něj nahlížet jako na dlouhodobý závazek.

Následující body jsou průvodcem, který ukazuje, co je nutné pro vytvoření efektivní modlitební skupinky.

• Vize pro Boží práci v našich vězeních.

• Upřímná touha pomáhat v práci Mezinárodnímu vězeňskému společenství.

• Vstřícnost vůči těm, kteří pocházejí z jiných politických, kulturních a náboženských prostředí.

• Odpovědnost vůči skupince vyplývá ze správného pochopení, co vše její činnost zahrnuje. Proto by měl být věnován dostatečný čas plnému porozumění, co Mezinárodní vězeňské společenství rozumí modlitbou a modlitební skupinkou.

• Dostatek času – nemá smysl pokoušet se zahájit činnost skupinky, máte-li už plný diář.

• Ochota být odpovědí na vlastní modlitby.

Některé postupy při modlení na modlitební skupince:

ANO začněte s vděčným, chvályplným srdcem, velebícím Pána

ANO modlete se, když máte všichni správný vztah k Bohu a mezi sebou navzájem. To může znamenat, že si navzájem odpustíte a je vám odpuštěno

ANO buďte věrní v modlitbě i k sobě navzájem

ANO důvěřujte svým modlitbám. Očekávejte, že Bůh dokáže učinit velké věci

ANO modlitbou si dodávejte povzbuzení a povzbuzujte jeden druhého. Je dobré se modlit na jedno téma a tohoto tématu se držet, dokud nemáte pocit, že Duch svatý vede skupinku k modlitbě na další téma

ANO modlete se jednoduché modlitby. Bůh si je dobře vědom veškeré složitosti každé situace

ANO pokud je to možné, modlete se stručné modlitby, protože tím povzbudíte nové členy skupinky, aby se připojili se svými prosbami, a zbývá tak více času pro další modlitby

ANO v případě velmi osobní modlitební prosby, myslete na to, že musíme chránit anonymitu

a důvěru dané osoby tím, že její identitu udáme jako „záležitost modlitby“

ANO čtěte knihy, zabývající se modlitbou

ANO pamatujte na modlitby za členy rady Mezinárodního vězeňského společenství. Jejich počet může být malý, avšak jejich role při vedení této práce je obrovská. Také se modlete k Bohu za praktické aspekty služby, protože On je schopen opatřit finance, abychom mohli platit náklady a sloužit většímu počtu vězňů

PŘEMÝŠLEJTE o vedení modlitebního deníku. Může být velkým povzbuzením, když vidíte všechny modlitby, které Bůh v minulosti vyslyšel.

Každý, kdo touží iniciovat práci ve skupince nebo se do ní zapojit, by měl promluvit s regionálním koordinátorem nebo jiným pracovníkem Mezinárodního vězeňského společenství a požádat je o pomoc.