Výroční zpráva rok 2014

Milí přátelé a příznivci Mezinárodního vězeňského společenství,

 

chci v tuto chvíli přemýšlení o minulém roce poděkovat všem, kdo našemu společenství poskytli jakoukoliv podporu a pomoc. Je to mnoho, mnoho jmen, na která myslím, mnoho sborů a farností, mnoho jednotlivců a institucí. Největší poděkování patří určitě dobrovolníkům, kteří vstupují do terénní služby a přímo se setkávají s lidmi uvnitř věznic a po propuštění. Počet těchto ochotných lidí stoupá.

Poděkování patří  417 dárcům projektu Andělský strom, kteří v listopadu a prosinci nakoupili a odeslali dárky do rodin, kde je jeden z rodičů ve výkonu trestu. Jedná se o dárky v celkové hodnotě více než 160 000 Kč. Často dítě k vánocům nemůže dostat jiný dárek než touto cestou.

Poděkování patří snad letos nejvíce manželům dr. Beth Losiewicz a Paul Losiewicz, kteří nás podpořili a doslova zachránili svou finanční podporou na začátku roku, a i na jeho samém konci, a bez které si nedovedu naši práci letos vůbec představit.

Dárců je ale více a děkuji všem, kdo jste zaslali jakýkoliv finanční dar na podporu programu Andělský strom, a na podporu naší další činnosti. Díky darům můžeme pracovat.

Díky darům je možné například podpořit ty, kdo opouštějí vězení a ocitnou se v situaci čekání na dávky hmotné nouze. Toto čekání může být i dvouměsíční a nikde jsem doposud nenašla řešení, jak z této situace ven, jak se má propuštěný člověk uživit z jednorázové mimořádné dávky 1 000 Kč po dobu i dvou měsíců. Někdy mi právě toto připadá jako jedna z cest zpět do výkonu trestu. Proto těmto lidem pomáháme a dokonce je předem ve věznicích vytipováváme, aby věděli, že se na nás mohou obrátit a po dobu týdnů či měsíců je můžeme alespoň malými částkami podpořit.

Z peněz ale můžeme pomoci i těm, kdo byli propuštěni už dříve, ale nejsou schopni si udržet práci, nebo bydlení. Včera mi téměř v noci telefonovala paní M.S., která je už pár měsíců na svobodě, vrátila se ven po patnácti letech. Její trest byl dlouhý, dopustila se vážného zločinu. Po tolika letech už není schopna se o sebe dobře starat. Pobyt ve vězení pro většinu lidí znamená, že ztrácí schopnost plánovat realisticky či pracovat. Zvyknou si, že dostanou denně jídlo a je o ně postaráno. (To není klad vězení, to je veliký neřešitelný zápor). Rozhodovat nemusí vlastně vůbec o ničem a ani nemohou. Tato žena se pohádala v ubytovně, do noclehárny se bojí jít, říká, že přijde o doklady a tak spí v zimě ve stanu. Telefonovala, protože se u stanu rozbil zip v mínus 7 stupních. Spacák přes den prosákl vodou a v noci namrzl. Neměla kam jít, mohla jen sedět v Tescu do půlnoci a pak měla volbu buď jezdit do rána tramvají, nebo se schoulit do mokrého spacáku. Druhý den jsem se s ní setkala a díky dárcům jsem ji mohla dovézt pár věcí a dát nějaké peníze na jídlo. Jsou to malé pomoci, nemáme vlastní ubytovnu (to by bylo úžasné), nemáme ani žádné sklady s věcmi, ale někdy stačí i jen málo. Trocha jídla, nějaké oblečení a hlavně povzbuzení, že člověk není sám, že je pořád lidská bytost, kterou má někdo rád. Další pak už následuje snáze.

Takto probíhá pomoc v rámci naší organizace stále. Naši dobrovolníci jsou v kontaktu s lidmi, u kterých je velké nebezpečí recidivního chování. Jsme na telefonu, jsme stále v kontaktu. Není to mnoho, ale je to většinou velmi úspěšné a dostačující. Když nastane jakákoliv krize, naši klienti mají komu zavolat, mají se s kým setkat, mohou dostat malou podporu, která je udrží v naději a zklidní a oni pak zase mohou dál lépe fungovat, protože nejsou na věci sami.

Vrátím se k děkování. Mnoho sborů pro nás v uplynulém roce udělalo sbírku v rámci presentace naší práce při nedělních bohoslužbách. Děkujeme každému dárci. Jména ani většinou neznáme, jen víme, že se jejich pomoc odrazila na pomoci dalším lidem.

Děkujeme rodině Ferenčíkových, kteří se už před dvěma lety rozhodli a posílají nám nemalou částku pravidelně každý měsíc. Děkujeme organizaci Nová šance, která sama potřebuje finance na svou činnost, a přesto dává i druhým.Děkujeme F- nadaci, která podpořila tisk několika set evangelizačních materiálů v brožurkách Příběh vězně, Koncert Pět Tváří Zdi a Boží zaslíbení.

Poděkování patří našim všem přátelům, především paní ředitelce věznice Světlá Nad Sázavou PhDr., Gabriele Slovákové, se kterou spolupracujeme již mnoho let, hlavní vězeňské kaplance Mgr. Květoslavě Jakubalové za její citlivé vedení, paní ministryni prof. Heleně Válkové, jejímu náměstkovi panu Mgr. Vladimír Zimmelovi za podporu evropského projektu restorativní justice Building Bridges, vedení věznice Jiřice, vedení věznice Pardubice, vedení věznice Pankrác, kde se spolupráce době daří, dále kaplanům, kteří chodí bezplatně školit dobrovolníky MVS, Armádě Spásy, která nám poskytuje prostor pro pravidelná setkávání propuštěných, vedení sboru Církve bratrské v Soukenické ulici, které nám poskytuje prostor pro školení dobrovolníků, Unii katolických žen, se kterými můžeme sdílet společnou kancelář, Rubikon centru, který nám svými granty umožňuje zaměstnávat propuštěné, několika desítkám sborů a farností, které se zapojily do projektu Andělský strom, a také našim zahraničním partnerům, Hansi Barendrechtovi z holandské PF, Dominique Alexandrovi z evropské kanceláře PFI, emeritnímu presidentovi PFI Ronu Nikkelovi www.pfi.org a dalším. Jsme velmi vděční za nové dohody o spolupráci s Probační a mediační službou https://www.pmscr.cz/a s poradnou pro oběti Respondeo. http://www.opnymburk.cz/

Potřebovala bych několik dalších stran, abych vyjmenovala všechny, kdo nám v minulém roce pomohli rozšířit naši práci zásadním způsobem, a není možné vypsat všechna jména. Musím tu ale především zmínit dva velmi silné muže, předsedu Ekumenické rady církví Daniela Fajfra a mluvčího České biskupské konference Mons. Tomáše Holuba, kteří přispěli zásadně k rozšíření pole působnosti MVS a dali nám velikou a hlasitou podporu.

Děkujeme za pomoc a podporu všem.

Minulý rok přinesl mnoho nových událostí. Změnilo se vedení MVS a valná hromada schválila jako místopředsedkyni rady paní Zinaidu Nikiforovou, která převzala místo po panu Pavlu Olšaníkovi. Paní Kelly Prudek se stala předsedkyní rady.

Co je naše hlavní činnost. Projekt pomoci lidem po propuštění začíná uvnitř věznice. Je třeba odsouzené připravit na tuto novou formu spolupráce. Projekt započal v roce 2011 ve Věznici Světlá nad Sázavou pod názvem „Příprava na propuštění a následná péče na svobodě“. Během roku 2014 se rozrostl do dvou dalších věznic, Jiřice a Pankrác. Všechny tři věznice uzavřely s MVS písemné dohody o spolupráci.

Intenzivní práce s muži pro nás byla v tomto roce nová. Odborníci se shodují, že je těžší pracovat s odsouzenými ženami, než s muži. My jsme ale byli začátečníky právě v práci s muži. V tomto roce se podařilo vypracovat roční plán pro každou ze tří věznic a podle plánu se přípravě na propuštění věnovat. Plán zahrnuje i prvky restorativní justice, přijetí odpovědnosti, zpracování viny, vcítění se do prožívání oběti, myšlenky na náhradu ztrát způsobených trestným činem. V popředí je tedy svědomí, usmíření, náprava. Hlavní myšlenkou projektu není jen materiální podpora po propuštění, nalezení ubytování a práce, ale radikální proměna člověka, jeho nové vnímání a jiný úhel pohledu na trestný čin, snaha, jak jej reintegrovat do společnosti, tak zaručit, že už nebude ubližovat, že se od své trestné minulosti zcela odvrátí.

Ve třech věznicích jsme měli na konci roku v péči celkem 90 odsouzených. Vysoký počet je dán především počtem žen ve Světlé nad Sázavou, kde je o projekt enormní zájem a kde se skupina velmi rozrostla, dokonce tak, že bude třeba udělat od tohoto roku skupiny dvě.

Ve Světlé nad Sázavou jsme v minulém roce také pravidelně navštěvovali oddělení TPN (Trvale pracovně nezařaditelní) a SPO Matky s dětmi. O Vánocích jsme uspořádali vánoční posezení s dárky pro všechny skupiny žen, se kterými se setkáváme.

Stejně tak jsme v prosinci mohli obdarovat muže z Jiřic, kteří nám na oplátku vyrobili množství vánočních přání.

V prosinci se MVS se stala součástí poradního sboru ředitelky Věznice Světlá nad Sázavou. Moc si toho vážíme.

http://www.vscr.cz/veznice-svetla-nad-sazavou-93/informacni-servis-1629/aktuality-460/zasedani-poradniho-sboru

Program „Příprava na propuštění a následná péče na svobodě“ má stále větší podporu Ministerstva spravedlnosti a je společensky  velmi vítaným programem, který splňuje kritéria současného trendu nahlížení na práci neziskových organizací v oblasti vězeňství. Státní politika i organizace si začínají uvědomovat nedostatečné ošetření doby po výstupu z výkonu trestu a dávají větší prostor a podporu neziskovému sektoru v této oblasti.

Věznice Jiřice i Pankrác, kde jsme dostali přizvání ke spolupráci, se seriózně zabývají výběrem odsouzených do programu „Přípravy na propuštění“ a obě věznice jsou vstřícné inovativním programům, které pomáhají reintegraci propuštěných a zamezují dalšímu kriminálnímu chování. Vstupy neziskových organizací do věznic znamenají pro věznice značnou míru práce „navíc“. Proto děkujeme vedení věznic za jejich celospolečenský pohled na tuto problematiku.

Vězeňské společenství v ČR dostalo v loňském roce nabídku připojit se k evropskému projektu restorativní justice pod názvem Building Bridges. Jedná se o program, který přímo vychází z projektu staršího, tzv. Sycamore Tree Project, u nás s názvem Program Zacheův strom. Building Bridges rozšiřuje původní projekt tak, aby byl použitelný ve všech evropských věznicích a také více organizacemi, nikoliv jen PFI. V projektu se uvnitř věznice schází po dobu 5- 8 týdnů 6 pachatelů a 6 obětí nesouvisejících trestných činů k restorativnímu dialogu mezi oběťmi a pachateli.   http://restorative-justice.eu/

Česká republika se při spolupráci s PMS a Respondeo účastní projektu Building Bridges spolu s dalšími zeměmi PFI: Nizozemsko, Maďarsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko a dvěma výzkumnými centry: University of Hull ve Velké Británii a Makam research v Rakousku. Doba projektu je 2014- 2016.

V roce 2014 proběhla přípravná fáze projektu, výzkum, mapování zdrojů a současných evropských zkušeností z projektu Zacheův strom. V roce 2015 proběhnou dva pilotní cykly projektu v každé zemí. Poté bude následovat podrobné akademické zhodnocení průběhu projektu v 7 evropských zemích a závěrečná konference se školením pro 100 účastníků v Římě v listopadu 2015. Projekt bude zhodnocen v knize, která vyjde v 8 jazycích, včetně češtiny.

Pro MVS není snadné být součástí projektu a zvládat jeho nároky spolu se všemi dalšími aktivitami, které má, a které jsou časově náročné samy o sobě. Možnost přispět v ČR k šíření myšlenek restorativní justice a být u pilotních projektů znamená mimořádnou příležitost, a proto jsme se do projektu pustili. Sháníme na něj i vlastní finanční zdroje, protože 20% z celkové částky projektu, který je velmi drahý, musíme sami uhradit.  Naše práce se tím rozšiřuje o oblast práce s oběťmi trestných činů. Jakkoliv jsme už v roce 2013 zahájili činnost Klubu pro oběti, přeci jen jsme stále organizací, která se více soustředí na pomoc trestaným lidem.

Evropský Summit PFI proběhl v  březnu minulého roku jako několikadenní pracovní setkání představitelů všech evropských zemí PFI v Amsterodamu. https://pfi.org/ ČR zastupovali dva pracovníci MVS. Země se vzájemně seznamovaly se svými programy a představitelé PFI navrhovali jednotnější vedení organizace i společné evropské vize pro rozvíjení programů. Také účast na evropských projektech může být v budoucnosti častější za spolupráce vždy několika zemí, tak je tomu v programu Building Bridges a dalších. Práce PFI se v budoucnosti chce více zaměřovat na přípravu na propuštění, na rodiny odsouzených a na prvky restorativní justice.

Při příležitosti evropského summitu PFI byla podepsána významná dohoda o spolupráci mezi organizacemi PFI a  ICPA.  http://www.icpa.ca/

Druhým rokem proběhl v říjnu koncert s rozhovory na téma vězeňství pod názvem 5 Tváří Zdi. MVS chce tento koncert pořádat každoročně a upozorňovat na oblast kriminality a na následky, které kriminalita má. Rozhovory dávají nahlédnout do situace obětí, do situací rodin, které mají někoho ve výkonu trestu, do situace po propuštění a i skrze dopisy z věznic. Prostor dostávají také zaměstnanci věznic a vězeňští kaplani. Druhý ročník koncertu zahájil kap. V. Džofko z Generálního ředitelství Vězeňské služby.http://tisk.cirkev.cz/akce/ostatni/beneficni-koncert-pet-tvari-zdi/

Kapela Aquavita hrála ale odsouzeným i uvnitř tří věznic na koncertech ve Světlé nad Sázavou, Pardubicích a v Jiřicích.

Týden modliteb za oblast vězeňství proběhl již čtvrtým rokem a jeho zahájení odstartovala bohoslužba v Klášteře premonstrátů v Milevsku 30. 11. 2014. http://prisonfellowship.cz/tyden-mdlitby-a-obnovy-30-11-7-12-2014/

Zástupci MVS se zúčastnili pikniku pro bezdomovce, který pořádalo na podzim hnutí Sant Egidio.http://www.santegidio.cz/-piknik.html

Mnoho sborů a jednotlivců se zapojilo do pravidelných sbírek hygienických potřeb pro věznici Světlá nad Sázavou.

V roce 2014 se MVS také zapojilo do zaměstnávání propuštěných skrze grantové příležitosti od společnosti Rubikon centrum.  V průběhu jara, léta a podzimu se v naší kanceláři vystřídali 4 lidé, kteří byli ještě nedávno ve výkonu trestu. Byla to pro naše společenství nová zkušenost. I my sami jsme se museli „naučit“ zaměstnávat tuto specifickou skupinu lidí.

Nakonec se chci zmínit o práci Klubu pro propuštěné s názvem Dvě Ryby.http://prisonfellowship.cz/projekty/klub-pro-propustene/ Klub se schází od již několika let na stejném místě, v Armádě Spásy v Praze 5 každé druhé pondělí v měsíci. Během letošního roku jsme v tomto klubu hostili mnoho nových mužů a žen, kteří se vrátili z výkonu trestu. Klubová místnost bývá téměř vždy plná. Na setkání může přijít opravdu kdokoliv a klub není jen nízkoprahový, ale jak jej nazval náš klient, je bezprahový. V zimě někdy přicházejí i noví lidé přímo z ulice. Kromě večeře, modliteb, osobních rozhovorů a sdílení novinek, které jsou součástí každého klubového setkání, je vše ostatní vždy originální. Jsem vděčná za to, že velká většina klientů si prokazuje i vzájemnou pomoc. Tito lidí, kteří žijí někdy z dávek, nebo špatně placené práce, mají většinou velký soucit s druhými, mnohem větší, než lidé dobře situovaní. Klubová setkání probíhala po celý rok, kromě července a srpna, a budou pokračovat i v roce příštím.

Milí přátelé, ještě jednou děkujeme za zájem, za pomoc, za podporu.

Přeji všem krásný rok 2015

 

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka

 

 

Výsledky hospodaření MVS za rok 2014

Výsledovka analytickyMVV20141