Výroční zpráva rok 2017

 

„Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě.“ Mt 25

„Bez nezištnosti hodných lidí bychom nemohli existovat“.

„Podpora jednotlivců, kteří se rozhodnou pomáhat v oblasti vězeňství je nedocenitelná.“

 

Poděkování za uplynulý rok

Za co jsme vděčni a komu….

 

Rok 2017 byl sedmým rokem služby křesťanského ekumenického sociálního hnutí na poli vězeňství, postpenitenciární péče, práce rodinami, zejména dětmi odsouzených a s oběťmi tr. činů.  

Máme za sebou opět další zajímavý rok, ve kterém jsme zažili mnoho nového a posunuli jsem se zase dál, a to významným způsobem,  zejména díky dotaci MPSV – ESF OPZ. Tady už nejde něco dělat polovičatě, vše jde více než naplno a na vysoké úrovni a tím je to i velmi obtížné a práce nastavuje  vysokou laťku jak pro klienty, tak zejména pro pracovníky MVS.

 Jsme vděčni za spolupráci všem, kdo se jsou dobrovolníky MVS, podporovateli, modlitebníky, nebo poradci a mentory. 

Jakkoliv máme dotace, každá i malá podpora formou daru je nesmírně cenná, protože žádá dotace neumožní věnovat  peníze propuštěným na oblečení, na ubytování v azylovém domě, na léky, nebo brýle, nebo jen obyčejné boty. Žádná dotace nedaruje peníze na vánoční dárky dětem, nebo na letní kemp. Proto z celého srdce děkujeme za zaslané dary, ale i za získané dotace, to vše dohromady skládá mozaiku možné pomoci nejvíce potřebným lidem v oblasti justice.

Služba nejvíce zapomenutým lidem se může zdát na první pohled zvláštní a nevábná. Ve skutečnosti je ale službou, která je v samém jádru evangelia Ježíše Krista.  

Komu vlastně tedy pomáháme?

Na prvním místě musejí být oběti trestných činů, protože neudělali vůbec nic a jen nebyly na správném místě v určitou dobu. Pro rok 2018 proto  se připravujeme pokračovat v projektu Building Bridges – Zacheův strom, který na bázi evangelia přináší pomoc obětem, ale i pachatelům při společném restorativnímu dialogu skupin uvnitř věznic.

Sekundárními oběťmi zločinu jsou i další lidé, jako například rodiny obětí, i rodiny pachatelů. Dlouhodobě se PFI a potažmo MVS zabývá pomocí dětem vězňů. Je to nesmírně potřebné. Kromě projektu Andělský strom, jsme letos prvně pozvali děti do projektu Andělský kemp v létě. 

Těžko říci, kdo je na místě dalším, chce se mi skoro říci, že zaměstnanci věznic, protože nebýt chybných rozhodnutí pachatelů, i oni by byli na jiných místech a měli by klidnější život. MVS ale doposud nemá žádný skutečný projekt pro zaměstnance, jakkoliv je to naším veliký přáním, které se jistě jednou uskuteční.  

MVS pomáhá propuštěným lidem. Proč? Protože je to součástí této oblasti a zároveň proto, že se této péči věnuje jen malá praktická pomoc.   Péče o  osoby po propuštění se nazývá postpenitenciární a je v zájmu všech, aby dobře fungovala. Je i obsahem Koncepce vězeňství do roku 2025. Proč tedy není? Mnoho lidí přemýšlí postaru a myslí, že tito lidé si nic nezaslouží. Jistě mají často pravdu. Problémem ale je, že když jim nepomůžeme, budou dále škodit, míra jejich nepochopení, co je správné a co špatné se nezlepší a hmotný nedostatek, abstinenční příznaky, nebo beznadějná předluženost je nepřivedou k ničemu dalšímu dobrému. S postpenitenciární péčí je třeba začít vážně počítat i v rozpočtu ČR, protože absence této položky nakonec stojí společnost mnohem více, než obyčejná pomoc v prvních dnech po propuštění. Vydržel by snad někdo z vás s vyjít s 1 000,-Kč po dobou až dvou měsíců čekání na dávku hmotné nouze, nebo 6 týdnů na první výplatu? A tito lidé více nemají. Podle našich zkušeností je nerozumné se nepostarat více, a tak nalézáme řešení, která předkládáme jako tzv. příklady dobré praxe. A není  to drahé takto v začátcích pomoci. Je to mnohem levnější než výkon trestu, kdy den  stojí jednoho vězně 1200–1500 Kč. Čísla se v údajích liší.

MVS pomáhá rovněž odsouzeným lidem uvnitř věznic. Nejvýznamnější projekt se nazývá Příprava na propuštění a následná péče na svobodě, nebo také Změna je možná. Projekt ročně absolvuje na 250 odsouzených mužů a žen. 

S kým spolupracujeme? Jsou to všechny neziskové organizace v této oblasti, protože je dobré pracovat společně. Dále samozřejmě Generální ředitelství vězeňské služby ČR, jednotlivé věznice a jejich ředitelé, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Probační a mediační služba, Magistrát hl. m. Praha a celé spektrum církví a mnohé další.

Proto chci na začátku poděkovat každému, kdo se připojil k službě v této dosti opomíjené a také nejméně atraktivní oblasti ze všech možných pomocí druhým lidem a podpořil buď děti odsouzených rodičů, jednotlivé projekty MVS, nebo přímo konkrétní potřebné vězně a propuštěné.  Díky finančním darům a díky daru osobního času dobrovolníků, jsme byli schopni pomáhat opět mnohem více lidem, než v uplynulých letech.

Poděkování patří…

na prvním místě dobrovolníkům za jejich osobní nasazení a čas,  který druhým lidem věnují. Často si na setkávání se skupinami odsouzených uvnitř věznic vybírají svou dovolenou, nebo tento čas napracovávají. Je to jen jejich zásluha, že odsouzení a propuštění lidé, rodiny a děti dostávají novou naději, přátelství a zázemí mezi zejména věřícími lidmi, ale i praktickou pomoc ve formě ubytování, práce (a přípravy na ni), řešení rodinných krizí, návštěv ve věznicích, službě dopisování a posílání nárokových balíčků, setkávání v Klubu pro propuštěné, mentoringu pachatelů, nebo služby po telefonu a obdarovávání dětí odsouzených zejména o Vánocích a v mnohém dalším. Je to jejich zásluha, že nedojde k některým nových zločinů, protože tato pomoc je nejlepší prevencí kriminality.

Naši dobrovolníci čekají před branami věznic nebo na nádražích a odvážení propuštěné do míst ubytování, rozdávají potraviny, oblékají, setkávají se s potřebnými, aby je povzbudili, jsou jim stále k dispozici na telefonu, vyjíždějí za lidmi, kteří se dostávají do potíží, mentorují nejen pachatele, ale jsou oporou obětem tr. činů. Jsou to lidé vzácní a nesmírně obětaví. Jim všem patří obrovský dík.

Dobrovolnictví je spíše: jako nový styl života. To slovo samozřejmě znamená mít dobrou vůli. Dobrovolník dělá druhému nezištně radost, mnohdy jej doslova zachraňuje před ním samým, nebo zachraňuje jeho okolí, ve všem se dává k dispozici pro jiné, v našem případě často pro ty, o kterých si společnost myslí, že si pomoc nezaslouží. Křesťané jsou obvykle jedinými pomocníky v této oblasti, kteří věří, že lidský život, i když někdy pokažený, je jedinečný, má hluboký smysl, a jsou schopni neposuzovat druhé podle jejich skutků, ale oddělují zlo, které člověk spáchá, od něj samotného, vidí v něm stále hodnotného člověka, který má možnost se zcela proměnit a být milovaný a užitečný.

Věřící dobrovolník přináší duchovní nadhled a rozměr Boží lásky a velké naděje. Odsouzený člověk se nezmění větší přísností, tvrdším trestem, ještě větším nedostatkem soukromí, nebo více naplněnou celou, ale laskavým a odborným přístupem, lidskostí, která pátrá po příčinách, které vedly k jeho selhání a po způsobech, jak vše dát do pořádku.

Nezastupitelná je zatím zejména dobrovolnická intenzivní pomoc po propuštění, tzv. postpenitenciární péče, která je dosud nedostatečně plošně nastavená a ošetřena,  a ve které dobrovolníci zastupují roli státu nevšedním způsobem. 

Děkuji za podporu všem dárcům, kteří nám posílají pravidelné, či občasné příspěvky na činnosti a podporu pro jednotlivé projekty, ať jsou to jednotlivci, nebo sbory a farnosti. Děkuji zejména za nový typ podpory pro propuštěné od CB Liberec, nazvaný Metanoia II., děkujeme za velkou podporu panu Rudolfu Brančovskému, který má na srdci děti odsouzených, děkujeme za podporu dětského tábora panu Ing., Kvido Štěpánkovi, paní Beth Losiewitz a Kristin a Jason Stewardovým a dalším desítkám dárců, kteří myslí na tuto oblast.

Bez dárců bychom nemohli pracovat. Nelze pokrýt tak velké potřeby propuštěných, rodin, dětí, obětí. Proto každý, kdo daruje, je součástí této práce, je jedním z těch, kdo umožňují chod a náplň práce organizace, je jedním z těch, kdo zachraňuje a mění lidské osudy. 

Děkuji všem dobrovolníkům a dárcům v projektech Andělský strom a Andělský kemp. Pomoc dětem, které se dostaly do nezáviděníhodné situace už v prvních letech svého života, je nedocenitelná.

Chci poděkovat těm zaměstnancům věznic a GŘVS,  kteří si i přes denní rutinu udržují vzácný přístup k lidem a stále jim dávají šanci a nabízejí kreativními způsoby předávat svou pomoc, trpělivost a dovednosti.

Děkuji zvláště sociálním kurátorům, kteří pracují s touto cílovou skupinou s nevšedním nasazením a nás učí novým věcem.

Děkuji těm politikům, kteří se na chvíli pozastaví a podívají se zblízka na tuto problematiku a začnou se snažit o systémové změny v oblasti vězeňství a postpenitenciární péče. Kéž by jich bylo více.

Děkuji velmi moc všem dárcům, kteří mají soucit s těmi, kteří druhým ublížili, s jejich rodinami, zejména dětmi,  a pomáhají tak k nápravě a změně velmi smutných lidských selhání a osudů.

Děkuji i rodinám odsouzených, které trpělivě čekají na své blízké a neopouštějí je.  

Děkuji zejména všem církvím, za podporu a modlitby.

My v MVS jsme vděční, že u toho všeho můžeme být, můžeme druhým sloužit, můžeme vidět některé změny, které se rodí, a s Boží pomocí alespoň maličko k těm dobrým změnám přispívat.

Gabriela Kabátová                                                   V Praze dne 8. 8. 2018

Přehled projektů MVS v uplynulém roce

Vize MVS o práci s odsouzenými a propuštěnými pachateli, s oběťmi, s rodinami všech, a zejména dětmi, se během let nemění, ale značně rozšiřuje. Středem zájmu MVS je od počátku každý, koho se zločin dotkl. Vizí je uzdravení z trestného činu pro oběti, přijetí odpovědnosti pachatelem a náhrada újmy. Děti pachatelů jsou také oběťmi trestného činu, a proto se práce MVS na ně zaměřuje.

 

 1. Building Bridges

V loňském roce udělilo Ministerstvo spravedlnosti udělilo projektu Building Bridges Akreditaci pro Restorativní programy &39 ods. 1 písmeno b) zákona o obětech trestných činů. V projektu se setkávají skupiny vždy 6 pachatelů a 6 nesouvisejících obětí uvnitř věznice k restorativnímu dialogu. Výstupy projektu jsou k dispozici v anglickém jazyce v knize: „Building Bridges Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice, od autorů Iain Brennan a Gerry Johnstone.  V roce 2017 jsme podali žádost o podporu projektu na MSP a dostali jsme dotaci pro rok 2018. K té ale musíme sami najít 1/3 dotované částky, což je pro naši organizaci značný problém. Přesto projekt uskutečníme.

 

 1. Příprava na propuštění a následná péče na svobodě – Změna je možná

Tento program je vznikl jako reakce na potřeby odsouzených a propuštěných již v roce 2010, kdy se začal uskutečňovat nejprve ve Věznici Světlá nad Sázavou. Praktická křesťanská pomoc se ptá: „Co pro Tebe můžeme udělat? Máš kde bydlet, budeš mít co jíst? Víš, jak se venku zorientuješ a jak si uděláš plán pro budoucnost?

 Od února 2017 dostalo MVS pro projekt dotaci: dvouletý projekt 2017-2019 „Změna je možná – chci pracovat“, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004087, Evropský sociální fond, OPZ ve 4 věznicích a v postpenitenciární péči.

Kromě mentorů, může projekt zaměstnat na menší pracovní úvazky i pracovní poradce, finanční poradce, zaměstnance věznic a další odborníky. Projekt probíhá ve věznicích:  Světlá nad Sázavou,  Jiřice, VV Praha Ruzyně- Velké Přílepy. Mimo projekt jsme pak v roce 2017 spolupracovali  s věznicemi Rýnovice a VV Praha Pankrác. Oslovují nás další věznice, ale stále ještě nemáme dostatek dobrovolníků pro tuto práci.

Do každé věznice přijíždí pravidelně vězeňský tým MVS, složený z křesťanských dobrovolníků, hudebníků a profesionálů, kteří mohou vyučovat finančním gramotnostem, pracovnímu poradenství a dalším potřebným oborům. Zejména řešení předluženosti odsouzených je velmi důležitým bodem této práce. Vše se odehrává na křesťanské bázi a na bázi restorativní justice a teorie desistence.  Velikost skupin ve věznicích se pohybuje mezi 15–45 klienty.

Při výstupu čeká u brány věznice, nebo na nádraží dobrovolník MVS a odváží klienta do místa bydliště, či náhradního bydliště, doprovází klienta na ÚP, k sociálnímu kurátorovi, k lékaři a zaměstnavateli. MVS hradí prvotní náklady, které jsou po výstupu u sociálně slabých klientů značné.  Klient nedostává finanční podporu přímo do ruky, ale dobrovolník s ním nakupuje potraviny, prádlo, boty, léky, brýle, zdravotní pomůcky, pracovní oblečení a další potřebné věci. Zejména hradíme klientům ubytování do doby, než dostanou první dávky hmotné nouze, nebo vlastní mzdu. Náklady na klienty po výstupu získává MVS od dárců z církví. Každá investice do propuštěného člověka se společnosti mnohonásobně úročí, protože zamezuje další trestné činnosti. Klient má svého mentora, se kterým se pravidelně schází a naplňuje svůj individuální plám, a kterého může kdykoliv oslovit například telefonicky, sejít se a řešit aktuální situaci. Maši mentoři tak pracují s klienty i o víkendech, či řeší problémy dlouho do noci.

Jeden den vězně stojí více než 1 200,- Kč. Pokud by se MVS, z.s. podařilo udržet ročně na svobodě jen 20 klientů,( počet je ovšem daleko vyšší)  je to pro stát úspora téměř 10 000 000,-Kč. Ve je úspora ale mnohem větší,  protože ekonomicky aktivní občan přináší do státní pokladny zisk, a ve stáří není na státu závislý. Když tato čísla spojíme s bezplatnou pomocí věřících dobrovolníků, jistě je tato pomoc velmi smysluplná.

Přitom jsou zejména v poslední době neziskové organizace spíše nedoceňované.

 

 • Projekt dopisování s odsouzenými

MVS má svá pravidla a koordinátory pro službu dopisování od roku 2010. Dopisy, které k nám přicházejí dopisovatelům skenujeme a oni odpovídají pak ze svých domovů. Dopisy jsou podrobovány supervizím. K dopisům se váže i služba zasílání nárokových balíčků potřebným odsouzeným, a tato služba pomáhá zejména klientům, kteří spolupracují v projektu Příprava na propuštění, a to v součinnosti s odbornými zaměstnanci a sociálními pracovnicemi věznic.  Smyslem dopisování i zasílání balíčků je udržení kontaktu odsouzených s venkovním světem, prevence jejich prizonizace i pomoc při osamělosti, rady pro výstup.  Vězeň se bojí doby propuštění, protože nemá sám v sebe často důvěru, jak situaci zvládne. Mentoring ve formě dopisů je možností, jak ovlivňovat pozitivní přístup k výkonu trestu, k nalézání nových hodnot, ale i k přípravě na výstup a vytváření nového zázemí.

 

 1. Klub 2 ryby – Kavárna PP – setkávání propuštěných a jejich přátel

Nízkoprahový Klub vznikl v roce 2012, původně ve spolupráci s AS a dosud v pronajatých prostorech AS. Klub je určen všem, kdo nemají pevné rodinné vazby a potřebují nové zázemí nahrazující rodinu. Klub nabízí hodnotné přátelství, vedení a rady pro udržení na svobodě a pro celkové úspěšné začlenění do společnosti.

Klub se schází každý druhý týden. Klienti a dobrovolníci společně večeří, sdílejí své úspěchy i zklamní a selhání a pomáhají jeden druhému. Klub je primárně křesťanský.  V Klubu je tedy vždy i duchovní program, modlitby  a hudba.  Na každém klubovém setkání se rozdávají potraviny z Potravinové banky: masové konzervy, mléko, ovoce, zelenina, pečivo, ale i hygienické potřeby. Často se v klubu rozděluje i oblečení, knihy a další. Klub v zimě hostí mnoho bezdomovců, kterým se následně dobrovolníci věnují a nacházejí jim ubytování. Klubem prošly již desítky osamělých osob s trestní minulostí. V Klubu se konají příležitostně i přednášky na odborná témata, malé koncerty, klub zve sociální kurátory, probační úředníky, vězeňské kaplany, nebo jiné zaměstnance věznic  a zástupce církví, nebo neziskových organizací, protože každý může klub něčím obohatit a povzbudit.

 

 1. Práce na specializovaném oddělení matek s dětmi ve Světlé nad Sázavou

Oddělení matek s dětmi je úspěšné odborné pracoviště Věznice Světlá nad Sázavou. Míra recidivy odsouzených, které oddělením prošly,  je zcela zanedbatelná. MVS pořádá od roku 2012 na oddělení pravidelná měsíční setkání, organizuje hry s dětmi, a rozhovory s maminkami. U příležitosti Vánoc a Dne dětí organizuje MVS společné oslavy. Díky sponzoringu dodává MVS oddělení hračky a další potřebné věci. S mnoha maminkami jsou pak dobrovolníci v kontaktu i řadu dalších let po propuštění a sledují vývoj rodin.

 

 1. Příprava projektu The Prisoners´ Journey

Zastřešující organizace Prison Fellowship International nabídla MVS nový projekt pro snižování agresivity odsouzených a pro hledání cesty k realizaci budoucích plánů. Projekt probíhá v řadě zemí PFI. Začátek TPJ v ČR se plánuje pro rok podzim roku 2018, po důkladném zaškolení dobrovolníků zahraničními lektory.  

 

 • Jablonecká skupina MVS

Od září 2016 působí v MVS i silná  „Jablonecká skupina“ pod vedením Mgr. Květoslavy Jakubalové, kaplanky věznice Rýnovice a kazatele CB Jana Valeše a kaplana Mgr. Martina Škody, kaplana Věznice Stráž pod Ralskem. Kolem zdejších věznic, zejména Věznice Rýnovice a Stráž pod Ralskem,  se už po více než 20 let scházejí dobrovolníci, kteří navštěvují vězně a provázejí propuštěné na svobodě a MVS se od svého počátku od těchto vzácných mužů a žen intenzivně učilo. Mají za sebou mnoho zkušeností a dobrých výsledků. Skupina se rozrůstá i o dopisovatele a úzce spolupracuje s Charitou a Domem Sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem,  který slouží propuštěným mužům. Skupina pomáhá i v projetu Andělský strom. V Jablonci n/Nisou vznikla také myšlenka celorepublikového setkávání propuštěných, které se uskutečňuje pravidelně již 15 let 1x – 2x ročně pod názvem Adulám. Od roku 2017 setkávání probíhají již nejen ve spolupráci, ale přímo pod zastřešením a hlavičkou MVS.  Dobrovolníci z Jablonce nad Nisou se stali dobrovolníky MVS. Skupina se setkává každý 1. pátek v měsíci k modlitbám a rozvoji vizí, i praktickému rozdělování činnosti mezi dobrovolníky.

 

 • Mentoring propuštěných

Dobrovolníci, kteří se intenzivně věnují službě propuštěným, musí být silné odolné osobnosti a potřebují pravidelná školení, porady a sdílení.   Stávají se postupně   odborníky pro danou problematiku a umí poradit ve všem, co se týká života uvnitř věznice i po propuštění. Mentor umí naslouchat a vést, ale také musí znát aktuální možnosti  sociální pomoci, zejména dávek hmotné nouze a další potřebné.  Každý mentor se věnuje 2- 6ti propuštěným. Mentoři jsou křesťané s doporučeními ze svých církví pro službu vězňům a propuštěným.

 

 1. Mentoring po telefonu

V ČR neexistuje linka pomoci propuštěným. MVS se snaží vybavit každého klienta starším mobilním telefonem tak, aby mohl kdykoliv prozvonit v případě krize svého mentora. Tato služba pomohla předejít jak sebevraždám, tak další trestné činnosti klientů, nebo vyřešit nejednu rodinnou krizi, či krizi v oblasti bydlení. Okamžitá pomoc hraje velikou roli a MVS chce tuto službu do budoucnosti více rozvíjet ve formě Help linky pro propuštěné.   

 

 1. Koncerty se svědectvími uvnitř věznic

Mnohé věznice mají velký zájem o koncerty pro odsouzené. Jakkoliv  každý koncert přináší dobrovolníkům  i zaměstnancům věznic mnoho práce, všichni se shodujeme, že tento způsob péče  o odsouzené má svůj velký smysl. MVS nabízí kromě hudební události svědectví těch, kterým se podařilo začít nový život po výstupu z trestu. Tato svědectví dodávají odvahu a jsou nesmírně cenná, stejně jako hudba, která přináší do věznic obohacující rozměr vnějšího světa. Odsouzení nás po koncertech často osloví s dalšími problémy, které potřebují řešit.

 

 1. Koncert 5 Tváří zdi v Senátu ČR

Každoroční koncert Tváří zdi proběhl v říjnu již podruhé  na půdě Senátu ČR pod záštitou Senátorky Miluše Horské. Koncert moderovala již potřetí redaktorka Českého rozhlasu Zuzana Burešová. Rozhovory ukazují pět různých oblastí, které se v justici prolínají a se kterými MVS pracuje:  hovoří vždy některý odsouzený, přivezený na koncert  z věznice,  propuštěný člověk, oběť trestného činu, rodiny odsouzených a zaměstnanci věznic.

Hudební část prvně zajistili samotní vězni a na koncertu vystoupila  vězeňská kapela Katr band z ženské věznice Světlá nad Sázavou a z Věznice Rýnovice pak mladý vězeň s vlastní písňovou tvorbou, kterého na další kytaru doprovázel jeho vychovatel Mgr. Jan Suchánek. Koncert uvedla senátorka Libuše Horská, dále  hovořili významní hosté: Mgr. Simon Michailidis z GŘVS,  plk. Mgr. Vlastimil Kříž,  ředitel věznice Rýnovice a ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou plk. PhDr. Gabriela Slováková PhD. a další.  Koncert již několik let úspěšně upozorňuje na problematiku, která není jinak veřejnosti příliš známá. Koncert odvysílalo Rádio Proglas.

 

 • Projekt Andělský strom

Projekt posílání vánočních dárků dětem vězňů má v ČR tradici od roku 2011. Vánoční dárky dostávají děti ze sociálně nejslabších rodin, ve kterých je tatínek, nebo maminka ve vězení.  První Vánoce MVS obdarovalo cca 100 dětí, a každým rokem se nakoupí o 100 dárků více než v roce předešlém. Rok 2017 přinesl další rekordní číslo témě 900 dárků, které došly poštou dětem do rodin spolu s osobním vyjádření lásky dítěti od vězněného rodiče. Hlavní koordinátorka projektu Mgr. Žaneta Dvořáčková se Andělskému stromu  věnuje již od roku 2013 a každý další rok je vždy úspěšnější.

Projekt podporují jak jednotlivci, tak celá škála křesťanských církví, neziskové organizace,  sdružení Křesťanských právníků, ale i samotní zaměstnanci věznic. V loňském roce za zapojily i obchodní společnosti.

Dárce nám pomohl vytvořit novou samostatnou webovou stránku: www.andelskystrom.cz , kde je snadno možné se přihlásit k dárcovství, nebo najít veškeré informace a  aktuality k celé akci, která se pořádá každým rokem  od srpna do Vánoc.

Projekt dává dětem radost a připomenutí, že je rodič má rád a snaží se mu udělat o Vánocích radost. Projekt dává zprávu rodinám, že nejsou zapomenuté. Projekt dává naději i odsouzeným lidem.

Logisticky je projekt nesmírně obtížný: je třeba nejprve kontaktovat věznice a vybrat odsouzené. Ti vyplní přihlášku do projektu a napíší dopis svému dítěti a často nakreslí i krásné pohledy dětem. To vše putuje ke koordinátorům a ti oslovují přímo rodinu a zeptají se na přání dítěte, protože se často jedná o jediný dárek, který dítě dostane. Dobrovolníci pak dárky nakoupí, přidají osobní dopisy rodičů z věznic a dárek do Vánoc odešlou do rodiny. Odhadujeme, že děti dostaly v loňském roce dárky za více než 550 000Kč.

 

 • Andělský kemp

V červenci roku 2017 se konal historicky první Andělský kemp pro 20 kluků a holčiček ve věku od 7 do 12 let, kteří mají jednoho z rodičů ve vězení. Děti měly krásné ubytování v pronajatém domě na Českolipsku a věnovalo se jim 12 dobrovolníků včetně několika pedagogů. Na kemp přijela i skupina anglicky hovořících křesťanů  z Havaje, kteří pořádají mnohá léta místní kempy Agapé.

Po kempu se podařilo zůstat s mnoha rodina v dalším kontaktu. Mnohé děti  a jejich rodič také přijeli na Koncert v Senátu a hovořili zde. 

 

 • Školení dobrovolníků

Z původních večerních školení každý druhý týden, která probíhala v CB Soukenická v Praze 1, se vytvořila myšlenka celodenních školení při příležitosti přijímání nových dobrovolníků. Školení se účastní vždy okolo 35 účastníků.

Přehled významných novinek

 1.  

Schválené významné dotace:

 1. a. Magistrát hl. m. Praha pro rok 2018
 2. MPSV: pokračování dvouletého projektu 2017-2019 „Změna je možná – chci pracovat“, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004087, Evropský sociální fond, OPZ ve 4 věznicích a v postpenitenciární péči
 3.  

Ministerstvo spravedlnosti:

 1. MVS- člen Platformy setkávání neziskových organizací.
 2. Nabídka pro MVS: příprava programů pro první Otevřenou věznici v ČR v roce 2018
 3. G. Kabátová jmenovaná členem Komise Ministra spravedlnosti pro trvalé snižování počtu vězněných osob.
 4. Podané dotační žádosti pro projekty na MSP:

    Podpora resilience rodin odsouzených 2018 a  Building Bridges 2018

 

III.

Ministerstvo vnitra ČR

MVS členem Pracovní skupiny MVČR, která má:  „Vytvořit typový program zapojení dobrovolníků do poskytování postpenitenciární péče a prevence recidivy pachatelů trestné a přestupkové činnosti“.

 

 1.  

Nový zástupce předsedy MVS:

úlohu zástupce předsedy Rady MVS převzal v roce 2017 Ing. Ivan Chrástek, který nastoupil po zesnulé Mgr. Zině Nikiforové z CB Praha 1. Ing. Ivan Chrástek je podnikatel a filantrop, člen ŘKC z Uherského Hradiště.  

 

 1.  

Členství v komisích věznic

Gabriela Kabátová, Výkonná ředitelka MVS, z.s.  se stala členem Poradní komise při Věznici Světlá nad Sázavou, Mgr. Kateřina Horejšová,  členem Poradní komise při věznici VV Praha Ruzyně.

 

Odborná rada MVS, z.s.,

se prvně sešla v květnu 2016, od té doby se Odborná rada schází pravidelně 2x ročně v Biskupském salonku v Thákurově ulici v Praze.  Jsou v ní zástupci profesí, které se vězeňstvím a prací MVS souvisejí. Členem je například JUDr. Jan Tomášek z ISKP, PhDr. Jaroslav Hála, z Jihočeské university České Budějovice, plk. Mgr. Vlastislav Kříž, ředitel Věznice Rýnovice, plk. PhDr. Gabriela Slováková PhD. ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, Mgr. Hana Prokopová, terapeutka a tisková mluvčí Věznice Jiřice, PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka PMS, Mons. Ing. Martin Holík, Ing. Daniel Fajfr, bývalý předseda ERC, Mgr. Martin Škoda, kaplan Věznice Stráž pod Ralskem, Miroslava Jírovcová, podnikatelka, Mgr. Alena Scheinostová, redaktorka KT, JUDr. Ondřej Kubů, soudce a předseda spolku Křesťanští právníci, Mgr. Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti, MUDr. Stanislav Juhaňák, ředitel nakladatelství Triton  a další významné osobnosti.  Jako hosté přicházejí na setkání Poradní komise další odborníci. 

 1.  
 2. Ekumenická bohoslužba MVS

Proběhla opět v listopadu 2017 a sloužili ji Ing. Daniel Fajfr a Mons. Martin Holík v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6. Bohoslužby se účastnili členové Odborné Rady a další  významné osobnosti, stejně jako členové a dobrovolníci MVS.

VII.

Týden modliteb za vězeňství 2016

Zahájila opět zmíněná Ekumenická bohoslužba a  ČR se tím tradičně již od roku 2011 připojuje k celosvětovým modlitbám za vězně, propuštěné, za zaměstnance věznic, zejména za kaplany, za oběti trestných činů a za rodiny všech, nejvíce pak děti odsouzených rodičů.  Vždy po celý první Adventní týden  se věřící přimlouvají za všechny, kterých se zločin bezprostředně dotýká.

 1.  

MVS v září  navštívila skupina věřících z USA, z církve v Oklahomě, kteří chtějí v dalších letech přijíždět a podporovat dobrovolnicky  práci MVS.

 

XIII.

MVS se opět zúčastnilo Národní potravinové sbírky v říjnu 2017 a v obchodním centru v Praze 4 obdrželo darem 200 kg potravin pro své klienty. Pro další potravinovou pomoc dojíždí MVS každý druhý týden do potravinové banky a rozdává potraviny potřebným při klubových setkáních, ale i individuálně při práci s klienty po propuštění. 

 

XIV.  V září 2017 proběhl Summit evropských zemí PFI v Lisabonu, Portugalsko. Za ČR se účastnila Výkonná ředitelka G. Kabátová, které prezentovala projekty MVS uskutečňované v ČR a zprávu o možných dotacích pro země PFI. Setkání vedl Regionální ředitel pro Evropu a střední Asii Hugh Greathead, který navštíví prahu v září 2018. 

 

Rada MVS, z.s.

MEZINÁRODNÍ VĚZENSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z.S.

Balbínova 550/10. Praha 2, Vinohrady, 120 00
E mail:
info@prisonfellowship.cz

Telefon +420/602308210

Fax +420/227077561

www.prisonfellowship.cz, www.restorative-justice.eu www.andelskystom.cz www.detiveznu.cz