Výroční zpráva rok 2011

Milí příznivci Mezinárodního vězeňského sdružení, o. s., dovolte mi shrnout a přiblížit činnosti našeho společenství v uplynulém roce.

Výroční zpráva v PDF ke stažení ZDE : Vyrocni zprava MVS OS

Poslání sdružení:

Smyslem existence sdružení je pomoc ve vězeňství, a to konkrétně odsouzeným ve výkonu trestu, propuštěným, obětem zločinu a jejich rodinám, vězeňským kaplanům i zaměstnancům věznic, a všem, kterých se jakkoliv vězeňství dotýká.

MVS je ekumenickým sdružením křesťanů, kteří pomáhají na základě své víry tam, kde je to ve vězeňství prakticky třeba. Tato pomoc není duchovní a nijak nesupluje činnost vězeňských kaplanů, ale dobrovolnictvím rozšiřuje možnosti všech zaměstnanců věznic, i kurátorů a dalších pracovníků, které jsou nad jejich rámec a které jsou i jinak státem neuskutečnitelné z finančních, či organizačních důvodů. MVS využívá přirozené sítě, kterou nabízejí věřící a jejich podané ruce. Ať se jedná o program Andělský strom, kdy věřící posílají vánoční dárky dětem uvězněných rodičům vždy s osobním dopisem rodiče dítěti, nebo o program Provázení po propuštění z výkonu trestu, kdy věřící mohou být mentory propuštěných, až po zasílání balíčků, dopisování s vězni, sbírky hygienických potřeb pro věznice, pořádání koncertů, či kluby, kde se propuštění mohou scházet, hledat zázemí i odbornou pomoc.

Naše společenství má mnoho možností, jak pomoc nabízet, ale náš zájem a cíl je vždy stejný. Podpořit člověka, který je v těžké situaci, a ukázat mu, že situace není bezvýchodná, ale má vždy řešení. Nabídnout přátelství těm, kteří jsou společností stigmatizováni, a kteří jinak nalézají podporu jen ve vlastní subkultuře. MVS se domnívá, že současné podmínky a pravidla výkonu trestu je možné vylepšovat do podoby, kdy bude docházet ke skutečné nápravě u těch, kdo mají alespoň minimální předpoklady. Snížení počtu recidiv a využití doby pobytu ve výkonu trestu ke změně zejména hodnotového žebříčku je zásadním cílem. MVS neoslovuje ale jen odsouzeného, ale pracuje pokud možno s celou jeho rodinou, případně i obětí trestného činu. MVS chce také podpořit prestiž a etické hodnoty u těch, kdo o odsouzené pečují, tedy u vychovatelů, dozorců a dalších pracovníků věznic a ocenit jejich práci, která je společensky podceněna.

Základní informace:

Naše sdružení MVS (dále jen MVS či sdružení) je součástí největší křesťanské dobrovolnické organizace na světě Prison Fellowship International, která sdružuje na 120 zemí světa. MVS se stalo součástí této celosvětové rodiny v červnu 2011 na setkání v Torontu. Výhodou tohoto našeho propojení s jinými sdruženími, které v oblasti vězeňství ve světě pracují a nabízejí pomoc, je vysoká informovanost o možnostech používání vyzkoušených programů. Nezačínali jsme naši činnost „pokusem a omylem“, ale mohli jsme od počátku stavět a čerpat ze školení, materiálů, manuálů i lektorů z jiných zemí. Stavíme tak na 36leté zkušenosti v zahraničí.

Sdružení MVS vzniklo v listopadu 2010 a hned následující rok v únoru 2011 zahájilo svou činnost mezinárodním seminářem „ Evropské zkušenosti s programy PFI“. Na semináři hovořili zástupci pěti evropských zemí o své činnosti. Semináře se účastnilo mnoho neziskových organizací (např. Helsinský výbor, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, sdružení Za branou, Emauz, Dům Agapé a další), stejně tak zástupci Vězeňské duchovenské péče, Vězeňské duchovenské služby, vězeňští kaplani, sociální pracovníci, a vychovatelé.

V dalších měsících jsme o naší činnosti informovali zástupce jednotlivých církví, Generální ředitelství vězeňské služby, některé konkrétní ředitele věznic, oslovovali jsme možné partnery pro službu, a školili své nové dobrovolníky.

Ve věznici Světlá nad Sázavou jsme v lednu 2011 spoluiniciovali započetí programu: „Provázení žen ve výkonu trestu a po propuštění“, kde spolupracujeme dlouhodobě s Armádou Spásy. Stejně tak v této věznici pravidelně navštěvujeme jednou měsíčně oddělení Matek s dětmi. Práci s propuštěnými jsme začali svou podporou stávajícím uskupením, která v tomto směru již déle působí.

Struktura organizace a lidé ve vedení

Sdružení se řídí běžnými pravidly neziskových organizací. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Tříčlenná radu zastupuje sdružení mezi dvě členskými schůzemi. Rada se volí na dvouleté

období. Členství ve sdružení je buď řádné, nebo čestné. Zdrojem majetku jsou dary fyzických nebo právnických osob, dary ze zahraničí pro konkrétní projekty a programy, granty a dotace. Sdružení nemá v současnosti vedlejší činnost, ze které by plynuly příjmy. Zakládajícími členy sdružení jsou: Gabriela Kabátová (Praha), Aleš Malach(Brno) a Pavel Olšaník (Ostrava), kteří jsou zároveň členy první rady sdružení v pozicích: výkonná ředitelka, zástupce předsedy rady, a předseda rady.

Činnost:

Sdružení se v minulém roce zaměřilo na tyto projekty:

  • Program Andělský strom- posílání vánočních dárků dětem uvězněných rodičů, spolu s osobním dopisem rodiče ve výkonu trestu. Sdružení vyzkoušelo tento projekt prvně v prosinci 2011. Zapojilo se celkem 6 z 36 českých věznic. Dárky dostalo 178 dětí v celkové hodnotě minimálně 60 000,-Kč – 70 000,-Kč bez jakékoliv dotace či grantu.Zapojilo se mnoho církví i jednotlivců, zejména Církev Bratrská, Luteránská, ale i anglicky mluvící protestantské církve u nás. Věznice vyhotovily seznamy těch odsouzených, u kterých je patrná snaha zachovat rodinné vazby a vazby s dítětem, ale sociální situace rodiče ve výkonu trestu neumožňuje poslat dítěti či dětem vánoční dárek. Věznice předaly jména a adresy dětí MVS, a my jsme pak kontaktovali a informovali dobrovolníky z církví, jaký dárek mají zakoupit, v jaké cenové relaci. Dobrovolník tak dárek vybral a koupil sám (podmínka byla, aby dárkem byla nově zakoupená věc, jako pro vlastní dítě), dál zabalil dárek spolu s osobním dopisem rodiče a odeslal na adresu dítěte.Výsledek tohoto pouze pilotního projektu byl ohromující jak zájmem dárky kupovat a posílat, tak tím, jak je vnímali odsouzení rodiče. Největší radostí byly reakce po vánocích, kdy jsme měli možnost zpětné vazby i ze stany pečujích, tak i dětí. Program zároveň upozornil na existenci tzv. neviditelných obětí zločinu, kterými jsou děti. Program zasahuje celou oblast možného zachování rodiny, zvyšuje prestiž uvězněného rodiče, dává hmatatelný důkaz jeho vztahu k dítěti. Program je i významnou prevencí kriminality dětí, kdy seznámení s rodinou a nabídnutí pomoci věřícími nejen o Vánocích ale kdykoliv během roku přivádí pozornost rodiny do sociální a kulturní oblasti, kterou často dosud neznali, – a tak jeden vánoční dárek dítěti může často započít krok k jinému životnímu stylu a vnímání reality celé rodiny a nechat svou stopu v dítěti pro budoucnost.Dobrovolníci vědí, že na strom vánoční mohou navazovat stromy- Návrat do školy (pomoc rodinám s nákupem školních potřeb na začátku září a další doprovodné programy).
  • Sdružení iniciovalo vznik tzv. Týdne modliteb za vězeňství. Smyslem je upozornění zejména věřících, ale potažmo celé společnosti, na bolestnou situaci těch, kdo udělali v životě největší chyby. Věřící se po 8 dní modlí za odsouzené, jejich rodiny, za oběti trestných činů, za propuštěné a jejich vřazení do společnosti, nalezení práce a ubytování, za vězeňské zaměstnance, za celý justiční systém. Týden modliteb získal oficiální podporu České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Věřící se modlí za tuto oblast v prvním adventním týdnu, tedy před Vánocemi, kdy je doba soucitu s druhými nastavena trochu jinak než během celého roku.MVS poslalo církvím podrobnosti k těmto modlitbám a upřesnilo cíle, tak aby zároveň prohloubilo dosavadní malou informovanost o této problematice. Skrze věřící by se stávající špatná situace jak dosouzených, propuštěných, obětí a rodin všech, měla stát více zřejmou i pro celou společnost a být v budoucnu i impulsem pro nejen změnu smýšlení o smyslu a způsobu výkonu trestu a podmínkách, které jsou nastavené po propuštění, ale napomoci i změně současné legislativy, tam, kde to je nejvíce třeba.
  • Ve Světlé nad Sázavou vznikl v lednu 2011 ve spolupráci s Armádou Spásy ČR projekt: „Provázení žen ve výkonu trestu a po propuštění“. Ženy jsou ideálně zařazovány do projektu a skupinové terapie na dobu 1-2 let před propuštěním z výkonu trestu. Skupina dobrovolníků, kteří dojíždějí do věznice 1x měsíčně se setkává s odsouzenými ženami ve 12ti členné skupině a zjišťuje jejich osobní situaci, konkrétní potřeby současné i budoucí, informace o rodinném zázemí. Odsouzené se tak dostávají do velmi osobní péče věřících, se kterými uzavírají malou dohodu o spolupráci, tak aby přesně chápaly, v čem dobrovolníci- později mentoři – mohou pomoci a nepřenášely na ně svou vlastní odpovědnost. Pravidelná setkávání ve věznici staví svou pomoc na změnách hodnotových systému odsouzených žen, rozpoznávání etických a morálních hodnot, na vcítění do druhých a budování soucitu, na rozpoznání vlastní chyby a přijetí odpovědnosti za minulé jednání. Setkání se týkají i praktického plánování budoucnosti odsouzených. Při propuštění čekají na ženu její tzv. mentoři- jsou to věřící lidé z místa bydliště ženy, Ti ji odvezou domů a postarají se o ni zejména v prvních dnech, kdy hledáubytování, zázemí, kdy se rozhoduje, jakým směrem půjde dál. Mentoři pak zůstávají na blízku tak dlouho, jak jen je třeba, většinou po mnoho měsíců. Mentoři musejí být zralí křesťané, a současně dobře vyškolení, aby jejich pomoc nebyla manipulovatelná a zneužitelná. O každou propuštěnou ženu pečuje vždy zároveň více mentorů. Mentoři spolupracují s kurátory a sociálními pracovníky. Přirozená síť věřících po celé republice zajišťuje přirozenou možnost pomoci téměř ve všech místech, kam ženy odcházejí a MVS předem kontaktuje sbory a církve v místech bydliště ženy a vyhledává a školí dobrovolníky pro tuto činnost. Tak se z těch, kdo nabídkou pomoc stávají vyškolení mentoři, kteří jsou dál v kontaktu s radou MVS a informují o ženě a jejích potřebách, úspěších či selháních, která jsou častá a očekávatelná.
  • Ve Světlé nad Sázavou pracujeme velmi dlouhodobě na Oddělení Matek s dětmi, a to ještě mnoho let před vznikem sdružení MVS. Na toto oddělení dojíždíme spolu s Armádou Spásy a s maminkami a dětmi máme krásné vztahy. Odsouzené ženy na tomto oddělení nepotřebují tolik praktické pomoci a většinou ani nehledají bydlení. Jsou ale vděčné za pravidelná setkávání, která také zvyšují jejich sebehodnocení, jejich jistotu pro výstup a dobu těšně po výstupu, přijímají velmi dobře existenci ideálních mravních a etických norem a zvyšují svou rozlišovací schopnost pro tyto hodnoty. Posilují tak svůj charakter, rodinné vazby i vztahy s dítětem. Setkávání také snižuje pocty úzkosti a přinášejí potřebnou radost jim i dětem. Na oddělení jsme uspořádali v roce 20121 velkou Vánoční besídku a dárky pro děti i pro maminky. Pravidelně dovážíme knihy, dárky zpěvníky. Nabízíme možnost pravidelného kontaktu s dopisovateli MVS a některé maminky i tuto službu přijímají a jsou s nimi v kontaktu. Ty, které odcházejí na svobodu, nás často chtějí kontaktovat jen z přátelství i později. Na tomto oddělení jsou ženy s velmi mírnými a spíše krátkými tresty. Děti mohou na oddělení zůstat s matkou jen do věku tří let, ale vedení věznice může mimořádně udělat i drobno výjimky v rámci prodloužení doby, kdy je dítě s matkou.
  • Školení pro dopisování, posílání nárokových balíčků, a návštěvy odsouzených. Školíme dobrovolníky z církví, tak aby uměli zachovávat pravidla věznic, aby znali pravidla pro posílání balíčků, aby uměli komunikovat s odsouzenými, a aby si zachovali své soukromí a ničím neohrozili sebe, nebo své blízké. Informujeme o tom, jaké potřeby odsouzení mají a čím je pomáhat dobré a co naopak je riskantní či nevhodné.

Finanční zpráva

Hospodaření v roce 2011

Činnost
Výnosy celkem 29.300,-
Z toho dary 29.300,-
Náklady celkem 23.688,-
Z toho režijní náklady 23.688,-
Hospodářský výsledek 5.612,-
Pokladní zůstatek k 31. 12. 2011 0
Zůstatek běžného účtu 5.612,-
Závazky k 31. 12. 2011 0
Půjčky k 31. 12. 2011 0
Obdržené finanční dary fyzických osob: 14.300,-
Obdržené finanční dary právnických osob: 15.000,-
Veřejná sbírka 0
Příjmy z vlastní činnosti: 0

Plán činnosti v roce 2012:

Po prvním úspěšném roce se pro MVS zcela otevřela možnost výborné spolupráce s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby, s některými řediteli věznic, s vězeňskými psychology, sociálními pracovníky, vychovateli, kaplany, s církvemi a církevními časopisy, s jinými neziskovými organizace, které se vězeňství zabývají a dalšími. Plánujeme zaměření na tyto oblasti a konkrétní programy, či jejich přípravu a školení a překlady manuálů k programům:

Andělský strom- Vánoční

Pilotní projekt byl natolik úspěšný, že v tomto roce nabídneme projekt plošně jak církvím, tak věznicím. Zároveň budeme žádat o grant na podporu projektu, abychom mohli zajistit dobrou informovanost církví, a bezpečné a jisté předávání dárků a perfektní organizaci. V tomto projektu není možné udělat chybu, – i jen jedna nepřesnost v adrese přinese místo radosti smutek do rodiny, kdyby očekávaný dárek nedorazil. Proto se tomuto projektu chceme věnovat s maximální pečlivostí a precizností. Už v celém průběhu roku budeme o programu církve informovat a zvyšovat povědomí věřících a připravenost na říjen a listopad, kdy dobrovolníci budou dárky kupovat. Také kontaktování věznic bude probíhat už na konce srpna, aby měli zaměstnanci dostatek času vytipovávat vhodné odsouzené rodiče a informovat je o této možnosti pomoci. Chystáme tisk letáků a instrukcí, které přibližují průběh programu a chceme tak zapojit tak maximální počet dárců.

Andělský strom- Návrat do školy

Pilotně chceme letos navázat na pomoc rodinám a dětem z minulých vánoc a už od ledna nabízím pomoc těm, kdo budou mít problém se školními potřebami na začátku září. Projekt je silně svázán s vánočním stromem a ti dárci, kteří myslí na děti o Vánocích jsou vyzýváni, aby alespoň v malém vzpomněli na potřeby těchto rodin i během roku, zejména v září, kdy je pro sociálně slabé rodiny velmi zátěžové období. Chceme tak pomoci odbourávat jak stigmatizaci dětí odsouzených tak sociální propad těchto rodin. Zatímco vánoční dírky zaznamenaly úspěch, verzí Návrat do školy si zatím nemůžeme být jistí, a proto se jedná o projekt pilotní. Nicméně už nyní máme nasbírané první školní aktovky a psací potřeby pro prvňáky. Také už máme první žádosti rodin o tuto pomoc.

  • Program „Provázení žen ve výkonu trestu a po propuštění“ pokračuje v letošním roce mnohem na mnohem profesionálnější úrovni, která je daná těsnější spoluprací s věznicí ve Světlé nad Sázavou. Zatímco v loňském roce se jednalo o výběr na základě spíše nabídky ubytování pro sociálně nejslabší, v letošním roce se vedení věznice rozhodlo zapojit psychology a sociální pracovnice a umožnit tak vybrat ženy, kterým můžeme pomoc více a zabránit dalším jejich recidivám. Kritéria pro vstup do skupiny jsou stále vyhodnocována a během roku upřesňována. Zároveň nechceme odmítat ženy, které sice nemají schopnost změny navyklých vzorců chování, ale po propuštění nemají kde bydlet a za spolupráce zejména s AS, ale i jinými subjekty, těmto ženám chceme pomat, aby po výstupu neskončili bez bydlení. Tyto ženy ale nezařazujeme do pracovní skupiny, ale zůstáváme s nimi v kontaktu a spolu s věznicí hledáme ubytování, případně pomůžeme s dopravou do místa ubytování.
  • Vize: Bible každému vězni je velmi důležitá, ale také velmi citlivá oblast. Při naslouchání názorům zkušenějších vidíme dva stejně hodnotné postoje. První říká, že odsouzený Písmo většinou zničí, použije jako kuřivo. Druhý názor, který zní například na Slovensku, přenáší odpovědnost za Bibli z toho, kdo dává, na toho, kdo ji přijímá. Slovenští Gedeoni dávají Nové Zákony všem odsouzeným ve slovenských věznicích a nezabývají se tím, jak s nimi odsouzení naloží. Říkají, že jejich vlastní odpovědností je, aby lidé v této velmi těžké situaci měli možnost do Písma nahlédnout, měli je u sebe, aby nebyli předem posuzováni druhými, jestli na to mají, či nemají nárok. Tento postoj je blízký i postoji MVS, a nechceme také sami rozhodovat o tom, kdo Písmo mít může a kdo raději ne. Spíše chceme riskovat zničení několik výtisků, než někomu Písmo upřít. Ale víme, že to není tak jednoduché. Zkušenosti těch propuštěných, kterým se daří nevracet se zpět do výkonu trestu, říkají, že se ve věznici setkali s Písmem, či s věřícími. Proto se budeme snažit, aby i v ČR každý odsouzený minimálně Nový Zákon či jen výtisk jednoho z evangelií dostal. Netušíme ale, jestli ke spolupráci získáme společnost Gedeonů, ani jak dlouhou dobu bude trvat, než se projekt kompletně zrealizuje pro všech téměř 24 000 odsouzených.

Zároveň bychom rádi, aby Bible měli i zaměstnanci věznic, protože právě oni jsou těmi, kdo mohou být pro odsouzené pozitivními nebo negativními vzory, a i oni jsou pro nás skupinou lidí, kterým chceme sloužit a pomáhat. Situace zaměstnanců věznic je většinou společnosti nedoceněná, nejsme zvyklí jím poděkovat, nebo je jakkoliv ocenit. I oni jsou společností stigmatizováni. Naše osobní zkušenost se zaměstnanci věznic , řediteli , či GŘVS ať už jako sdružení, či jednotlivců, kteří již dříve do věznic dobrovolnicky docházeli, je neobvykle dobrá, ale pro společnosti není tato skutečnost zřejmá a přetrvávají spíše negativní informace předávané z minulosti a doby komunismu. Budeme tedy hledat i finanční podporu pro to, aby zaměstnanci

Koncerty ve věznicích

v tomto roce se budeme podílet na iniciaci koncertů ve věznicích.

Církev Bratrská v Jablonci

pořádá pravidelná setkávání propuštěných jejich rodin a přátel vždy 2x ročně. Rádi bychom finančně podpořili tuto práci, a pomohli udržet tato setkávání, kdy věřící podporují hmotně i duchovně rodiny propuštěných a také na tato setkávání budeme zvát propuštěné, o které sami pečujeme v rámci MVS.

Klub Dvě ryby pro propuštěné a jejich přátele

vznikl na počátku roku z pravidelných pondělních setkávání dobrovolníků a mentorů v objektu AS na Praze 5. Armáda Spásy nás podpořila ve společném projektu a tato setkávání jsme udělali jako veřejná pro všechny, kdo vyšli z výkonu trestu a kdo hledají přátelství, zázemí a praktické rady a pomoc. Klub se schází 2x měsíčně vždy v první a třetí pondělí v měsíci na adrese Lidická ulice 18, Praha 5, (stanice tramvaje Zborovská), od 15:00 do 17:00 hodin, vždy s dobrým jídlem a ve velmi přátelské atmosféře. Zvaný je kdokoliv, kdo má zájem se za propuštěné pomodlit, nebo s nimi být, nebo se sám ocitá v situaci po výstupu, přátelí se s někým, kdo byl či je ve věznění, zveme také rodinné příslušníky a přátele všech. Předem je možné se na klub také dotázat na telefonním čísle 602 308 210.

Sbírka hygienických potřeb pro věznici ve Světlé nad Sázavou

bude probíhat průběžně během celého roku. Hygienické potřeby je možné posílat na adresu společenství po předchozí písemné dohodě, kdy vysvětlíme, které hygienické potřeby jsou zejména nezbytné. Každý měsíc do věznice potřeby odvezeme. Ve věznici zhruba ¼ žen nemá dostatek financí, aby si mohli hygienické potřeby koupit, a finanční možnosti pomoci ze strany věznice jsou omezenější než v jiných letech.

Program Zacheův strom

nás velmi zaujal a začali jsme připravovat materiály, překládat manuály, které jsou v zahraničí vypracované ve více jazycích. Víme, že program probíhá v mnoha zemích, (a to i zemích nám blízkých, či podobných, např. Maďarsko) a je velmi úspěšný. Chceme program přizpůsobit českým podmínkám a možnostem a vypracovat jeho podobu spolu s odborníky v této oblasti. Program vychází z biblického příběhu (Lukášovo evangelium), kdy celník Zacheus po setkání s Ježíšem změní své chování a dá několikanásobnou náhradu všem, které poškodil. Cílem programu je přijetí vlastní odpovědnosti, lítost, vcítění se pozice druhé strany, omluva a náprava. Nevíme, jak bude program přijat v českých podmínkách, ale na školení, seminářích a přípravách již pracujeme a v průběhu roku pracovat budeme. V květnu budou školeni první tři čeští dobrovolníci v Sofii, na týdenním evropském setkání PFI. Poté bude následovat krátký jednodenní seznamovací seminář v Brně. Od 18. do 20. října proběhne třídenní informativní seminář v Praze pro všechny zájemce. Seminář povede Lynette Parker z USA.

Programy odpuštění

V Praze také proběhne informativní jednodenní seminář na téma Video a Audio Dopisy. Programu Vido dopisů bude mluvit Evgenii Dmytriievski z Ukrajiny a o Audio dopisech kazatel Jan Valeš z CB Jablonec.

SLavnostní večeře

Od 20-23. 6. Bude v Praze zasedat Evropská rada PFI a na její počest pořádá MVS slavnostní večeři 22. 6. 2012 v Praze.

Slovo závěrem

děkuji všem, kdo nás podporujete, kdo nám pomáháte, kdo s námi spolupracujete, nebo jen na dálku přejete dobré věci a hlavně myslíte na potřebné. Je úžasné potkávat tolik dobrých lidí. Rádi bychom k této práci přizvali i další spolupracovníky pro rok 2012.

S poděkováním,

Gabriela Kabátová,

výkonná ředitelka

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.

Nad Habrovkou 3, Praha 6, 164 00

Tel: 00420/602 308 210

E- mail: mvscr@centrum.cz

IČO: 22848061

č.ú.: 243511614/ 0300

www.pfi.org, www.facebook.com/mvscr