Výroční zpráva rok 2012

Milí přátelé,

dovolte mi opět po roce shrnout a přiblížit naši činnosti v uplynulém roce.

Poslání sdružení:

Smyslem existence sdružení je pomoc všem, kterých se jakkoliv vězeňství dotýká. Čím déle se v této oblasti pohybujeme, tím více potřeb nacházíme a i naše možnosti pomoci se rozšiřují. Zaměření zůstává samozřejmě stejné: věnujeme se péči o odsouzené muže a ženy ve výkonu trestu, péči o propuštěné, o oběti zločinu a rodiny všech. Úzce spolupracujeme se zaměstnanci věznic, právníky, soudci, kurátory, a také se stejně či podobně zaměřenými organizacemi.

Jsme ekumenickým sdružením křesťanů, a nejlépe jde naši činnost i vizi vystihnout výrazem křesťanské sociální hnutí.

Našimi dobrovolníky jsou věřící křesťané, kteří vycházejí ze svých církevních společenství na pomoc lidem v nouzi, lidem na úplném okraji společnosti, lidem opovrhovaným, zapomenutým, jejich rodinám, obzvláště dětem. Vidíme, že nás mnoho lidí potřebuje na zcela praktické rovině.

Naše pomoc nikdy nebyla míněna jako čistě duchovní, jakkoliv všechny aktivity z křesťanské víry vycházejí. MVS využívá tu nejpřirozenější záchytnou síť pro sociálně slabé a potřebné, tvořenou věřícími v každém místě republiky.

Cílem je podpořit člověka, který je v těžké situaci, a ukázat mu, že situace není bezvýchodná, ale má vždy řešení. Nabídnout přátelství lidem společensky stigmatizovaným.

MVS se domnívá, že současné podmínky a pravidla výkonu trestu je možné vylepšovat do podoby, kdy bude docházet ke skutečné nápravě u těch, kdo mají alespoň minimální předpoklady. Snížení počtu recidiv a využití doby pobytu ve výkonu trestu ke změně zejména hodnotového žebříčku je zásadním cílem. Čas ve výkonu trestu nesmí být časem promarněným, ale časem probuzení a restartování jedince, v maximálně možné míře, a časem učením se dovednostem, které usnadní další vývoj resocializace.

MVS neoslovuje ale jen odsouzeného, ale pracuje pokud možno s celou jeho rodinou, a obzvláště má na mysli děti. MVS se zabývá také pomocí obětem trestných činů.

MVS chce podporovat i stabilitu etických a mravních norem u těch, kdo o odsouzené pečují, tedy u vychovatelů, dozorců a dalších pracovníků věznic a ocenit jejich práci, která je společensky opomíjená.

MVS si dává i za cíl podporovat legislativní změny zejména ve prospěch propuštěných sociálně slabých jedinců, u kterých hrozí recidivní chování z důvodů nedostatečné ochrany a prevence ze strany státu.

Základní informace o PFI

MVS je součástí největší křesťanské dobrovolnické organizace na světě Prison Fellowship International, která sdružuje již 127 zemí světa a administrativní centrum má od letoška v

Singapuru. MVS se stalo součástí této celosvětové rodiny vězeňských organizací v červnu 2011 na celosvětovém setkání PFI v Torontu. Výhodou mezinárodního propojení je možnost vzdělávání a vysoká informovanost o programech pro prevenci kriminality a prevenci recidiv v penitenciární i postpenitenciární péči, o alternativních trestech a věznicích, o práci s dětmi a obětmi zločinu.

Zakladatel PFI Chuck Colsonzemřel v dubnu 2012

Struktura organizace a lidé ve vedení

Sdružení se řídí běžnými pravidly neziskových organizací. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Tříčlenná radu zastupuje sdružení mezi dvě členskými schůzemi. Rada se volí na tříleté období. Členství ve sdružení je buď řádné, nebo čestné. Zdrojem majetku jsou dary fyzických nebo právnických osob, dary ze zahraničí pro konkrétní projekty a programy, granty a dotace. Sdružení nemá v současnosti vedlejší činnost, ze které by plynuly příjmy.

Zakládajícími členy sdružení jsou: Gabriela Kabátová (Praha – Výkonná ředitelka), Aleš Malach (Brno – Místopředseda rady) a Pavel Olšaník (Ostrava- Předseda rady). Na členské schůzi na jaře 2012 došlo ke změně ve vedení organizace a Aleše Malacha nahradila ve tříčlenné radě paní Kelly Prudek jako místopředsedkyně rady.

Činnost

Sdružení se v minulém roce zaměřilo na tyto projekty:

„Příprava odsouzených na propuštění a provázení na svobodě”.

Program přípravy probíhá uvnitř ženské Věznice Světlá nad Sázavou. Projekt započal již v roce 2011, a během roku 2012 se dopracoval do profesionálnější podoby díky úzké spolupráci s věznicí. Vedení věznice doporučuje vhodný výběr žen do skupiny a během práce poskytuje MVS zpětnou vazbu na takové úrovni, kdy je možné poskytovat kvalitní přípravu odsouzených a podchytit rizika, která propuštění provázejí. Věznice Světlá nad Sázavou uzavřela s MVS „Dohodu o spolupráci“ na tomto projektu. Dohodu podpořilo GŘVS.

Popis projektu:

Ženy jsou zařazovány do projektu a skupinové terapie na dobu 1-2 let. Výjimečně je doba kratší, minimálně ale 3 – 6 měsíců před propuštěním z výkonu trestu.

Skupina školených dobrovolníků, kteří dojíždějí do věznice 1x měsíčně se setkává s odsouzenými ženami ve 12 – 22 členné skupině a zjišťuje jejich osobní situaci, konkrétní potřeby současné i budoucí, informace o rodinném zázemí. Odsouzené se pak dostávají do osobní péče mentorů, se kterými uzavírají malou písemnou dohodu o spolupráci tak, aby přesně chápaly, v čem dobrovolníci- později mentoři – mohou pomoci a nepřenášely na ně svou vlastní odpovědnost, nebo mylná očekávání.

Pravidelná setkávání ve věznici staví svou pomoc zejména na změnách vnitřního hodnotového žebříčku odsouzených žen, rozpoznávání etických a morálních hodnot, na empatii a budování soucitu, na rozpoznání vlastní chyby a přijetí odpovědnosti za minulé jednání. Setkání se týkají i praktického plánování budoucnosti, způsobů hledání pracovních příležitostí, rekvalifikace, učení se základní finanční gramotnosti, základů právního povědomí a povinností, které se týkající se právních předpisů po propuštění, znalostí o možnostech ubytování, orientace na trhu práce, nebo i výuky psaní životopisů, jednání s úřady či chování při pracovních pohovorech a dalších dovedností a znalostí.

Při propuštění čekají na ženu její tzv. mentoři, odvezou ji do místa bydliště či náhradního bydliště a formou individuálního mentoringu zajistí pomoc zejména v prvních dnech, které bývají pro propuštěného člověka zcela zásadní. MVS finančně podpoří klientku v prvních týdnech, dokud neobdrží první dávky hmotné nouze. Finanční podpora je součástí prevence kriminálního chování, protože sociálně slabé klientky, které čekají 30 i někdy mnohem více dní na dávky hmotné nouze, mohou být situací často „nuceny“ k recidivnímu chování. Mentoři spolupracují s kurátory a sociálními pracovníky.

SpO matky s dětmi

Ve Světlé nad Sázavou pracujeme velmi dlouhodobě na Oddělení Matek s dětmi, a to ještě mnoho let před vznikem sdružení MVS. Odsouzené ženy na tomto oddělení nepotřebují tolik praktické pomoci, jako ženy ve skupině „Přípravy na propuštění“ a většinou ani nehledají bydlení. Jsou ale vděčné za pravidelná setkávání, která také zvyšují jejich sebehodnocení, jejich jistotu pro výstup a nalezení nových příležitostí. Toto oddělení jsme v minulém roce podpořili na několika akcích, zejména při příležitosti oslavy desetiletého výročí vzniku tohoto oddělení dárky pro děti. Již pravidelně pořádáme vánoční besídky pro maminky a děti. Vánoční dárky pro oddělení sponzorují církve, zejména Církev bratrská – Praha 6, ale i mnohé další. Pravidelně dovážíme během roku také knihy, hračky, omalovánky a zpěvníky. Nabízíme možnost kontaktu s dopisovateli MVS. Na tomto oddělení jsou ženy s velmi mírnými tresty. Děti mohou na oddělení zůstat s matkou do věku tří let dítěte.

Oddělení pro matky s dětmi funguje již 10 let

Program Andělský strom – posílání vánočních dárků dětem uvězněných rodičů

spolu s osobním dopisem rodiče ve výkonu trestu. Sdružení vyzkoušelo tento projekt pilotně v prosinci 2011. Program je velmi úspěšný a oblíbený, jak u obdarovaných, tak i u dárců. V prosinci 2012 se již zapojilo 12 věznic a dárky dostalo na 300 rodin od jednotlivců i církví.

Věznice vyhotovily seznamy odsouzených, u kterých je patrná snaha zachovat rodinné vazby a vazby s dítětem, ale sociální situace rodiče ve výkonu trestu neumožňuje poslat dítěti či dětem vánoční dárek. Věznice předaly MVS jména a adresy dětí i dopisy od odsouzených rodičů, a my jsme pak kontaktovali a informovali dobrovolníky z církví, jaký dárek mají zakoupit, v jaké cenové relaci. Dobrovolník dárek vybral a koupil (podmínkou je, aby dárkem byla nově zakoupená věc, jako pro vlastní dítě), zabalil dárek spolu s osobním dopisem rodiče a odeslal na adresu dítěte, ideálně po předchozí telefonické domluvě s rodinou.

Výsledek tohoto projektu byl vynikající. Největší radostí pro MVS byly reakce po Vánocích, kdy jsme měli možnost zpětné vazby jak ze stany pečujích, odsouzených, a i přímo dětí.

Program upozorňuje na existenci tzv. neviditelných obětí zločinu, kterými jsou děti odsouzených rodičů. Program zasahuje celou oblast možného zachování rodiny, zvyšuje prestiž uvězněného rodiče, dává hmatatelný důkaz jeho vztahu k dítěti. Program je i významnou prevencí kriminality dětí, kdy seznámení s rodinou a nabídnutí pomoci věřícími nejen o Vánocích ale kdykoliv během roku přivádí pozornost rodiny do sociální a kulturní oblasti, kterou často dosud neznali, – a tak jeden vánoční dárek dítěti může často započít krok k jinému životnímu stylu a nechat svou stopu v dítěti pro budoucnost.

Dobrovolníci vědí, že na strom vánoční mohou navazovat stromy- Návrat do školy a další. Jedná se o pomoc rodinám například s nákupem školních potřeb na začátku září a další programy. Někteří dobrovolníci kontaktují rodiny i během roku a nabízí další návaznou pomoc.

Týden modliteb

Sdružení iniciovalo vznik tzv. Týdne modliteb za vězeňství. Smyslem je upozornit zejména věřící, a skrze ně i celou společnost na bolestnou situaci obětí trestných činů, ale i těch, kdo udělali v životě největší chyby a ublížili jednotlivcům, nebo společnosti, a i vlastním rodinám. Věřící se po 8 dní modlí za odsouzené, jejich rodiny, za oběti trestných činů, za propuštěné a jejich resocializaci, nalezení práce a ubytování, za vězeňské zaměstnance, za celý justiční systém. Týden modliteb získal podporu České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Věřící se modlí za tuto oblast v prvním adventním týdnu, tedy před Vánocemi, kdy je míra soucitu s druhými nastavena výše než během roku.

MVS poslalo církvím podrobnosti k těmto modlitbám a upřesnilo cíle tak, aby zároveň prohloubilo dosavadní malou informovanost o této problematice. Skrze věřící by se stávající špatná situace jak odsouzených, propuštěných, obětí a rodin všech, měla stát více známou pro celou společnost a být impulsem pro nejen změnu smýšlení o smyslu a způsobu výkonu trestu a stávajících podmínkách po propuštění, ale napomoci i změně současné legislativy, tam, kde to je nejvíce třeba.

Sbírky hygienických potřeb pro věznice

Minulý rok přinesl novou potřebu. Zjistili jsme, že jedna čtvrtina odsouzených nemá možnost si koupit hygienické potřeby v dostatečné míře (odsouzení, kteří nepracují a nemají podporu z rodiny, dostávají sociální kapesné ve výši 100 Kč na měsíc a tato částka je určena na léky, hygienu, potraviny, jako je káva, cukr, čaj. Zejména u žen se jedná o dosti katastrofickou situaci. Proto jsme oslovili církve a zahájili sbírky hygienických potřeb. Odezva od věřících byla v roce 2012 veliká a Věznice ve Světlá získala zásoby toaletních papírů, dámských vložek, mýdel, zubních past, kartáčků, krému či šamponů v dostatečné míře. Některé církve dokonce ke každému dárku připojily nějakou větu povzbuzení nebo biblický verš, spolu s adresou našeho společenství tak, aby nás ženy mohly dále kontaktovat.

Klub Dvě Ryby pro propuštěné a jejich přátele

se začal nově scházet na jaře 2012 v prostorách Armády Spásy Praha 5, Lidická 18. Klub je určen všem propuštěným, jejich rodinám, i dětem, přátelům, ale je i pro přátele z jiných neziskových organizací, jako místo setkávání těch, kdo o propuštěné pečujeme. Z počátku jsme nevěděli, co od klubu čekat, jen jsme chtěli být s našimi přáteli, kteří se ocitli v jakékoliv nouzi, v co nejužším kontaktu. Tato setkávání vytvořila velmi silné přátelské vazby mezi odsouzenými navzájem, mezi mentory a odsouzenými a mezi spolupracujícími organizacemi. Klub nabízí přátelství zcela každému, kdo přijde. Je tu také dobré jídlo. Scházíme se, modlíme se a pomáháme si navzájem. Nikdo se nesnaží ukazovat se jen v dobrém světle, je tu otevřenost a upřímnost, mluvíme o selháních i o vítězstvích. Tato setkání jsou praktická, ale i velmi duchovní, jakkoliv programem není biblické vyučování, ale radostné setkání přátel. Každý, kdo přijde, je vítaný. Klub je velmi požehnaný. Setkání se konají každý druhý týden.

Mentoring propuštěných po telefonu

Během roku 2012 jsem „objevili“ a hlavně vyzkoušeli novou formu pomoci propuštěným lidem. Daří se nám, že každý propuštěný má svůj mobilní telefon. Kdykoliv může propuštěný člověk zatelefonovat, když se ocitne ve svízelné situaci. Je to výborná prevence recidiv a dokonce jsme tímto způsobem patrně zabránili i dvěma suicidálním pokusům. Propuštění z výkonu trestu je vytoužená věc, ale není to nic lehkého. Naopak, mnozí nazývají propuštění tou nejtěžší částí testu. Je tu zklamání z nepřijetí společností, z nemožnosti najít práci, z nejistoty přijetí rodinou, čekání na peníze, někdy velmi dlouhé čekání, neschopnost naplnit tužby, které odsouzený měl během výkonu trestu, pokušení, která lákají vrátit se k původním vzorcům chování, a mnoho dalších potíží. Někdy je to těžký boj o denní přežití. Nejhorší je stigmatizace společností, nepřiměřené chován k propuštěným ze strany úředníků, kteří by měli povzbudit, ze strany zaměstnavatelů. Situace po propuštění vede k depresivním náladám, zklamáním i ze sebe sama, zklamáním ze svobody, k beznaději. Telefonní spojení může a také plní roli povzbuzení, zastavení sebedestrukčního chování, zastavení chování, které by vedlo k opětovnému návratu do výkonu trestu, který se u zejména lidí s delšími tresty jeví jako jediná přijatelná volba budoucnosti. Telefonní spojení dává naději, že někdo se o mě zajímá a mohu se mu svěřit.

Školení pro dopisování, posílání nárokových balíčků, a návštěvy odsouzených

MVS školí průběžně dobrovolníky z církví, tak aby uměli zachovávat pravidla kontaktu s věznicemi, aby uměli komunikovat s odsouzenými, a aby si zachovali své soukromí a ničím neohrozili sebe, nebo své blízké, nebo aby znali i pravidla pro posílání balíčků. Informujeme o tom, jaké potřeby odsouzení mají a čím je pomáhat dobré a co naopak je riskantní či nevhodné.

Korespondence a posílání balíčků do věznic

Většina klientů, se kterými se setkáváme, má nějaké potřeby, které je třeba naplnit, ovšem ve spolupráci se zaměstnanci věznice tak, aby naše pomoc nebyla naivní a zneužívaná. Dopisování může zcela změnit postoj člověka, který už několik let nedostal dopis, nebo přání k narozeninám, nebo balíček s oblečením, či potravinami. Takový odsouzený může rozkvést a může se snažit změnit své chování, může se místo zloby dostat do stavu vděčnosti a začít přemýšlet o zodpovědnosti za vlastní chování. Bohužel bychom potřebovali více dobrovolníků, protože potřeb je stále více než lidí, kteří pomoci mohou. Přesto se nám daří posílat mnoho nárokových balíčků a mnoho dopisů a být v úzkém kontaktu s mnoha odsouzenými.

Program Zacheův strom

který se angličtině nazývá Sycamore Tree Program, je terapeutickým programem na bázi svépomocné skupiny, která se skládá ze dvou vyškolených koordinátorů, šesti vybraných odsouzených a šesti obětí nesouvisejících trestných činů. Program je jednou z nejlepších alternativ pro prevenci kriminality, přijetí odpovědnosti za zločin na nastartování uzdravujících mechanismů pro ty, kdo byli obětmi. V květnu 2012 se tři členové MVS účastnili školení k programu Zacheův strom v Sofii. Lektorka PFI Lynette Parker pak třídenní kurz přijela zopakovat i do Prahy v říjnu loňského roku. Po teoretické části následoval i dvoudenní praktický nácvik pro koordinátory programu.

MVS získalo pro tento program finanční podporu od Diplomatic Spouses Association v Praze a bylo možné nechat přeložit a vytisknout manuály k programu v dostatečném množství i pro budoucnost a financovat všechna školení. MVS také zahájila jednání o zahájení tohoto programu uvnitř věznic.

Týdenní zasedání představitelů PFI východoevropských zemí

se konalo v červnu v Praze. Ředitel PFI pro evropské země Hans Barendrecht (Holandsko) navštívil po zasedání PFI oslavy desetiletého výročí založení oddělení Matek s dětmi ve věznici Světlá nad Sázavou a měl možnost si prohlédnout věznici a mluvit s odsouzenými ženami. Týdenní zasedání ukončila slavnostní večeře v centru Prahy za účasti zástupců vězeňských kaplanů, pracovníků VSGŘ a zástupců církví.

PowerPoint prezentace MVS

Od jara 2012 jsme začali stále častěji dělat prezentace naší práce v církvích a sborech. Na všech místech, kde prezentace proběhly, se začínají věřící zapojovat do aktivní pomoci potřebným lidem buď sbírkami, nebo dopisováním, a především v projektu Andělský strom.

Počty aktivních členů a čestných členů

V minulém roce se také začaly postupně zvyšovat počty aktivních členů a získali jsme i velkou podporu čestných členů, kterými jsou významné osobnosti, které MVS jednak zaštiťují svým jménem, ale také mohou jednat ve prospěch MVS v místech, kde sami působí.

Ekumenický rozměr MVS

se ukazuje jako velmi plodná skutečnost, která obohacuje všechny dobrovolníky. Setkávají se tu lidé, kteří by k sobě za jiných okolností mohli mít možná daleko, ale společné nasazení a služba je zcela sbližují a vytvářejí nádherné vztahy.

Finanční zpráva

Poděkování

V závěru této zprávy chci velmi poděkovat všem, kdo májí na srdci potřebné lidi. Děkuji těm, kdo soucítí s bolestí, která je s oblastí vězeňství tak velmi spojena. Děkuji za podporu pro ty, kdo do věznic mohou na návštěvy jezdit, kdo mohou nabízet praktickou péči, kdo pomáhají obětem trestných činů, kdo myslí na rodiny a děti odsouzených a propuštěných lidí, děkuji hudebníkům za jejich koncerty, děkuji všem dobrovolníkům za každý poslaný dopis, za každou dobrou myšlenku na lidi zapomenuté a opovrhované. Děkuji všem vládním i neziskovým organizacím, se kterými můžeme spolupracovat a profesně se učit. Děkuji všem církvím, sborům, jednotlivcům, kteří pomáhají hmotně, například sbírkami hygienických potřeb, či oblečení. Děkuji zvlášť dárcům Andělského stromu. Děkuji za poslané finanční příspěvky na tuto činnost. Děkuji také všem zaměstnancům věznic, se kterými spolupracujeme, protože mnoho pomoci je spojeno s jejich osobním nasazením pro dobrou věc a často se jedná o práci, kterou dělají nad rámec svých povinností. Děkuji všem odsouzeným a propuštěným lidem, se kterými můžeme pracovat, a kterým je požehnání pomáhat, protože setkání a seznámení s každým člověk obohacuje. Děkujeme za důvěru obětem zločinů, které se svěřují se svými vnitřními pocity a bolestí a při tom hledají cestu k odpuštění, která není snadná.

Zdi, které nás vzájemně někdy oddělují, se tak zmenšují.

 

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka