Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva za rok 2016 ke stažení ve formátu PFD : Výroční zpráva 2016

 

Výroční zpráva

 2016

 

 

„Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, soud vyhlásí podle pravdy.“  Izajáš 42,3

 

 

MEZINÁRODNÍ VĚZENSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z.S.

     
Telefon +420/602308210
Fax +420/227077561
Balbínova 550/10. Praha 2, Vinohrady, 120 00
E mail:Info(et)prisonfellowship.cz
www.prisonfellowship.cz, www.restorative-justice.eu
www.pfi.org
info@prisonfellowship.cz
 

 

17

Obsah

Poděkování za uplynulý rok 1

Přehled projektů MVS v uplynulém roce 5

Přehled významných novinek 12

Poznámky k finančním výkazům_ 15

Zpráva nezávislého auditora 16

Kontaktní informace

 

 

 

 

 

 

 

„Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě.“ Mt 25

 

 

 

 

„Bez nezištnosti hodných lidí bychom nemohli existovat“.

 

 

 

„Podpora jednotlivců, kteří se rozhodnou pomáhat v oblasti vězeňství je nedocenitelná.“

 

 

Poděkování za uplynulý rok

 

 

Za co jsme vděčni a komu….

 

Rok 2016 byl šestým rokem služby křesťanského ekumenického hnutí na poli vězeňství, postpenitenciární péče, práce rodinami, zejména dětmi odsouzených a s oběťmi tr, činů.

 

Byl to rok významný, který potvrdil, že MVS, z.s. je pevně zakotveno mezi NNO, je s uznáním přijímáno na úrovni Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství vězeňské služby a především již dlouhodobě jednotlivými věznicemi, se kterými spolupracuje, jakož i Probační a mediační službou, Magistrátem hl. m. Praha, sociálními kurátory a jednotlivými městskými částmi Prahy, a  samozřejmě všemi křesťanskými církvemi.  MVS, z.s. spojuje dobrovolnickou službu věřících z celého spektra křesťanských církví a má podporu ČBK a Ekumenické rady církví.

Rok 2016 přinesl zajímavou změnu ve  sponzoringu, zejména u projektu Andělský strom, kdy dobrovolníci posílají vánoční dárky dětem. V dárcovství nastal pozitivní překvapivý posun.

Proto chci na začátku poděkovat každému, kdo se připojil k službě v této dosti opomíjené a také nejméně atraktivní  oblasti ze všech  možných pomocí druhým lidem a podpořil buď děti odsouzených rodičů,  jednotlivé projekty MVS, nebo přímo konkrétní potřebné vězně a propuštěné.  Díky finančním darům a díky daru osobního času dobrovolníků,  jsme byli schopni pomáhat opět mnohem více lidem, než v uplynulých letech.

17

 

Poděkování patří…

 

na prvním místě dobrovolníkům za jejich osobní nasazení a čas,  který druhým lidem věnují. Často si na setkávání se skupinami odsouzených uvnitř věznic vybírají i svou dovolenou, nebo tento čas napracovávají. Je to jen jejich zásluha, že odsouzení a propuštění lidé, rodiny a děti dostávají novou naději, přátelství a zázemí mezi zejména věřícími lidmi, ale i praktickou pomoc ve formě ubytování, práce (a přípravy na ni), řešení rodinných krizí, návštěv ve věznicích, službě dopisování a posílání nárokových balíčků, setkávání v Klubu pro propuštěné,  mentoringu pachatelů, nebo služby po telefonu a obdarovávání dětí odsouzených zejména o Vánocích a v mnohém dalším. Je to jejich zásluha, že se nedojde k některým novým zločinů, protože tato pomoc je nejlepší prevencí kriminality.

Naši dobrovolníci čekají před branami věznic nebo na nádražích a odvážení propuštěné do míst ubytování, rozdávají potraviny, oblékají, setkávají se s potřebnými, aby je povzbudili,  jsou jim stále k dispozici na telefonu, vyjíždějí za lidmi, kteří se dostávají do potíží, mentorují nejen pachatele, ale jsou oporou obětem tr. činů. Jsou to lidé vzácní a nesmírně obětaví. Jim všem patří obrovský dík.

 

Dobrovolnictví je nový styl života. Dobrovolník dělá druhému nezištně radost, mnohdy jej doslova zachraňuje před ním samým, nebo zachraňuje jeho okolí,  ve všem  se dává k dispozici pro jiné, v našem případě často pro ty, o kterých si společnost myslí, že si pomoc nezaslouží. Křesťané jsou obvykle jedinými pomocníky v této oblasti, kteří věří, že lidský život, i když někdy pokažený,  je jedinečný, má hluboký smysl, a jsou schopni neposuzovat druhé podle jejich skutků, ale oddělují zlo, které člověk spáchá, od něj samotného, vidí v něm stále hodnotného člověka, který má možnost se zcela proměnit a být milovaný a užitečný.

Věřící dobrovolník přináší duchovní nadhled a rozměr Boží lásky a velké naděje. Odsouzený člověk se nezmění větší přísností, tvrdším trestem, ještě větším nedostatkem soukromí, nebo více naplněnou celou, ale laskavým a odborným přístupem, lidskostí, která  pátrá po příčinách, které vedly k jeho selhání a po způsobech, jak vše dát do pořádku.

Nezastupitelná je zatím zejména dobrovolnická  intenzivní pomoc po propuštění, tzv. postpenitenciární péče, která je dosud nedostatečně plošně nastavená a ošetřena a ve které  dobrovolníci zastupují roli státu nevšedním způsobem. 

Chci poděkovat těm zaměstnancům věznicGŘVS,  kteří si i přes denní rutinu udržují vzácný přístup k lidem a stále jim dávají šanci a nabízejí kreativními způsoby předávat svou pomoc, trpělivost a dovednosti.

Děkuji zvláště sociálním kurátorům, kteří pracují s touto cílovou skupinou s nevšedním nasazením a nás učí novým věcem.

Děkuji těm politikům, kteří se na chvíli pozastaví a podívají se zblízka na tuto problematiku a začnou se snažit o systémové změny v oblasti vězeňství a postpenitenciární péče. Kéž by jich bylo více.

Děkuji velmi moc všem dárcům, kteří mají soucit s těmi, kteří  druhým ublížili, s jejich rodinami, zejména dětmi,  a pomáhají tak k nápravě velmi smutných lidských selhání a osudů.

Děkuji tentokrát i odsouzeným a propuštěným lidem a jejich rodinám,  děkuji všem, kteří se snaží ze všech sil začít znovu, kteří chtějí napravit zpackanou minulost a bolest, kterou způsobili všem kolem sebe a děkuji rodinám, které trpělivě čekají na své blízké.

Zkusme si představit, jak je těžké změnit jen jednu jedinou maličkost na nás samých, natož pak celý svůj celý hodnotový systém,  strategie jednání a způsob  myšlení.

Děkuji všem církvím, za podporu a modlitby.

Jsme v MVS vděční, že u toho všeho můžeme být, můžeme druhým sloužit, můžeme vidět některé změny, které se rodí, a s Boží pomocí alespoň maličko k těm dobrým změnám přispívat.

 

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka

V Praze dne 8. 3. 2017

 

Přehled projektů MVS v uplynulém roce

 

Vize MVS o práci s odsouzenými a propuštěnými pachateli, s oběťmi, s rodinami všech, a zejména dětmi, se během let nemění, ale značně rozšiřuje. Středem zájmu MVS je od počátku každý, koho se zločin dotkl. Vizí je uzdravení z trestného činu pro oběti, přijetí odpovědnosti pachatelem a náhrada újmy. Děti pachatelů jsou také oběťmi trestného činu, a proto se práce MVS na ně zaměřuje.

 

      I. Building Bridges

Na jaře roku 2016 skončil úspěšně dvouletý projekt Restorativní justice Building Bridges, ve kterém se setkávaly k restorativnímu dialogu skupiny nesouvisejících pachatelů a obětí uvnitř věznic www.rerstorative-justice.eu  Partnery projektu byla PMS a Respondeo, za podpory GŘVS a Ministerstva spravedlnosti, a ředitelů věznic, tedy subjekty, které daly projektu zelenou. Ministerstvo spravedlnosti udělilo projektu Building Bridges Akreditaci pro Restorativní programy &39 ods. 1 písmeno b) zákona o obětech trestných činů.

Projekt proběhl v 7 evropských zemích a jeho výstupy jsou k dispozici v anglickém jazyce v knize: „Building Bridges Prisoners, Crime Victims and Restorative Justice, od autorů Iain Brennan a Gerry Johnstone.  Projekt je tedy odpilotován a těší se na návrat do českých věznic.

 

     II. Příprava na propuštění a následná péče na svobodě – Změna je možná

Tento program je vznikl jako reakce na potřeby odsouzených a propuštěných již v roce 2010. Praktická křesťanská pomoc se ptá: „Co pro Tebe můžeme udělat? Máš kde bydlet, budeš mít co jíst? Víš, jak se venku zorientuješ a jak si uděláš plán pro budoucnost?

 I v minulém roce se ve věznicích scházely skupiny odsouzených k vzájemnému povzbuzení a přípravě na výstup z VTOS.

MVS spolupracuje s věznice n základě písemných Dohod o spolupráci s Věznicí Světlá nad Sázavou, Věznicí Jiřice, VV Praha Ruzyně-Velké Přílepy a VV Praha Pankrác.

Do každé věznice přijíždí pravidelně vězeňský tým MVS, složený z křesťanských dobrovolníků, hudebníků a profesionálů, kteří mohou vyučovat finančním gramotnostem, pracovnímu poradenství a dalším potřebným oborům. Zejména řešení předluženosti odsouzených je velmi důležitým bodem této práce. Vše se odehrává na bázi křesťanského přístupu. Velikost skupin ve věznicích se pohybuje mezi 15–45 klienty.

Při výstupu čeká u brány věznice, nebo na nádraží dobrovolník MVS a odváží klienta do místa bydliště, či náhradního bydliště, doprovází klienta na ÚP, k sociálnímu kurátorovi, k lékaři a zaměstnavateli. MVS hradí prvotní náklady, které jsou po výstupu u sociálně slabých klientů značné.  Klient nedostává finanční podporu přímo do ruky, ale dobrovolník s ním nakupuje potraviny, prádlo, boty, léky, brýle, zdravotní pomůcky, pracovní oblečení a další potřebné věci. Náklady na klienty po výstupu získává MVS od dárců z církví. Každá investice do propuštěného člověka se společnosti mnohonásobně úročí, protože zamezuje další trestné činnosti. Klient má svého mentora, kterého může kdykoliv oslovit například telefonicky, sejít se a řešit aktuální situaci.

Jeden den vězně stojí minimálně 1 200,- Kč. Pokud by se MVS, z.s. podařilo udržet ročně na svobodě jen 10 klientů,( počet je ovšem daleko vyšší)  je to pro stát úspora téměř 5 000 000,-Kč. Ve skutečnosti ale mnohem více, protože ekonomicky aktivní občas přináší do státní pokladny zisk, a ve stáří není na státu závislý. Když tato čísla spojíme s bezplatnou pomocí věřících dobrovolníků, jistě je tato pomoc velmi smysluplná. Přitom jsou často neziskové organizace spíše nedoceňované.

 

     III. Projekt dopisování s odsouzenými

MVS má svá pravidla a koordinátory pro službu dopisování od roku 2010. V roce 2016, stejně jako v minulosti,  proběhlo odborné školení pro nové dopisovatele pod vedení Maltézské pomoci a dalších zkušených odborníků. Dopisy, které k nám přicházejí dopisovatelům skenujeme a oni odpovídají pak ze svých domovů. Dopisy jsou podrobovány supervizím. K dopisům se váže i služba zasílání nárokových balíčků potřebným odsouzeným, a tato služba pomáhá zejména klientům, kteří spolupracují v projektu Příprava na propuštění, a to v součinnosti s odbornými zaměstnanci a sociálními pracovnicemi věznic.  Smyslem dopisování i zasílání balíčků je udržení kontaktu s venkovním světem. Vězeň se bojí doby propuštění, protože nemá sám v sebe často důvěru, jak situaci zvládne. Mentoring ve formě dopisů je možností, jak ovlivňovat pozitivní přístup k výkonu trestu, k nalézání nových hodnot, ale i k přípravě na výstup a vytváření zázemí pro něj.

 

     IV. Klub 2 ryby – Kavárna PP – setkávání propuštěných a jejich přátel

Nízkoprahový Klub vznikl v roce 2012, původně ve spolupráci s AS a dosud v pronajatých prostorech AS. Klub je určen všem, kdo nemají pevné rodinné vazby a potřebují nové zázemí, které nahrazuje jejich rodinu. Klub nabízí hodnotné přátelství, vedení a rady pro udržení se na nově získané  na svobodě.

Klub se schází každý druhý týden. Klienti a dobrovolníci společně večeří, sdílejí své úspěchy i zklamní a selhání a pomáhají jeden druhému.  Na každém klubovém setkání se rozdávají potraviny z Potravinové banky: masové konzervy, mléko, ovoce, zelenina, pečivo, ale i hygienické potřeby. Často se v klubu rozděluje i oblečení, knihy a další. Klub je primárně křesťanský. Klub v zimě hostí mnoho bezdomovců, kterým se následně dobrovolníci věnují a nacházejí jim ubytování. Klubem prošly již desítky osamělých osob s trestní minulostí. V Klubu se konají příležitostně i přednášky na odborná témata, malé koncerty, klub hostí sociální kurátory, probační úředníky, vězeňské kaplany, nebo jiné zaměstnance věznic  a zástupce církví, nebo neziskových organizací.

 

     V. Práce na Oddělení matek s dětmi ve Světlé nad Sázavou

Oddělení matek s dětmi je úspěšné odborné pracoviště Věznice Světlá nad Sázavou. Míra recidivy odsouzených, které oddělením prošly,  je zcela zanedbatelná. MVS pořádá od roku 2012 na oddělení pravidelná měsíční setkání, organizuje hry s dětmi, a rozhovory s maminkami. U příležitosti Vánoc a Dne dětí organizuje MVS společné oslavy. Díky sponzoringu dodává MVS oddělení hračky a další potřebné věci.

 

     VI. Příprava projektu The Prisoners´ Journey

Zastřešující organizace Prison Fellowship International nabídla MVS nový projekt pro snižování agresivity odsouzených a pro hledání cesty k realizaci budoucích plánů. Projekt probíhá v řadě zemí PFI. Začátek TPJ v ČR se plánuje pro rok 2018, po důkladném zaškolení dobrovolníků.

 

     VII. Jablonecká skupina MVS

Od září 2016 působí v MVS i silná  „Jablonecká skupina“ pod vedením Mgr. Květoslavy Jakubalové a kazatele CB Jana Valeše. Kolem zdejších věznic, zejména Věznice Rýnovice,  se už po více než 20 let scházejí dobrovolníci, kteří navštěvují vězně a provázejí propuštěné na svobodě a MVS se od svého počátku od těchto vzácných mužů a žen intenzivně učilo. Mají za sebou mnoho zkušeností a dobrých výsledků. Skupina se rozrůstá i o dopisovatele a úzce spolupracuje s Domem Sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem,  který slouží propuštěným mužům. Skupina pomáhá i v projetu Andělský strom. V Jablonci n/Nisou vznikla také myšlenka celorepublikového setkávání propuštěných, které se uskutečňuje pravidelně již 15 let 1x – 2x ročně pod názvem Adulám. Další setkání budou od roku 2017 probíhat již nejen ve spolupráci, ale přímo pod zastřešením a hlavičkou MVS. 

 

     VIII. Mentoring propuštěných

Dobrovolníci, kteří se intenzivně věnují službě propuštěným, musí být silné odolné osobnosti a potřebují pravidelná školená.  Stávají se tak už vlastně odborníky pro danou problematiku a umí poradit ve všem, co se týká života po propuštění. Mentor umí naslouchat a vést, ale také musí znát problematiku sociální pomoci, zejména dávek hmotné nouze a další potřebné.  Každý mentor se věnuje 2- 6ti propuštěným.

 

      IX. Mentoring po telefonu

V ČR neexistuje linka pomoci propuštěným. MVS se snaží vybavit každého klienta starším mobilním telefonem tak, aby mohl kdykoliv prozvonit v případě krize svého mentora. Tato služba pomohla předejít jak sebevraždám, tak další trestné činnosti klientů, nebo vyřešit rodinnou krizi.  

 

     X. Příprava obětí na projekt Building Bridges

Po udělení Akreditace projektu BB Ministerstvem spravedlnosti se MVS připravuje na zahájení dalších cyklů skupinových setkávání obětí i pachatelů v rámci restorativních dialogů. Zároveň vzniká poradna pro oběti trestných činů, které se chtějí do projektu zapojit a nacházet uzdravení svých zranění uvnitř věznic.

 

     XI. Koncerty se svědectvími uvnitř věznic

Mnohé věznice mají velký zájem o koncerty pro odsouzené. Jakkoliv  každý koncert přináší dobrovolníkům i mnoho práce, všichni se shodujeme, že tento způsob péče  o odsouzené má svůj velký smysl. MVS nabízí kromě hudební události svědectví těch, kterým se podařilo začít nový život po výstupu z trestu. Tato svědectví dodávají odvahu a jsou nesmírně cenná, stejně jako hudba, která přináší do věznic obohacující rozměr a možnost relaxace.

 

     XII. Koncert 5 Tváří zdi v Senátu ČR

Každoroční koncert Tváří zdi proběhl v říjnu v prvně na půdě Senátu pod záštitou Senátora Patrika Kunčara. Koncert podpořila i Nadace Divoké husy a výtěžek koncertu zdvojnásobila. Koncert moderovala již podruhé redaktorka Českého rozhlasu paní Zuzana Burešová. Hudební části se ujal houslový virtuóz Roman Patočka a nevidomá klavíristka Rachel Skleničková, kteří jezdí příležitostně během roku hrát i odsouzeným do věznic.  Do Senátu přivezla Věznice Jiřice odsouzeného muže, který vyprávěl svůj příběh. Hovořila také rodina, která má otce ve věznice Rýnovice, hovořila oběť trestného činu a propuštěný muž.  Koncertu se účastnili významní hosté a koncert zahájil Senátor a bývalý Ministr vnitra František Bublan.

 

     XIII. Projekt Andělský strom

Projekt posílání vánočních dárků má v ČR tradici od roku 2011. Vánoční dárky dostávají děti ze sociálně nejslabších rodin, ve kterých je tatínek, nebo maminka ve vězení.  První Vánoce MVS obdarovalo cca 100 dětí, a každým rokem se nakoupí o 100 dárků více než v roce předešlém. Tento rok ale přinesl rekordní číslo 750 dárků, které došly poštou dětem do rodin spolu s osobním vyjádření lásky dítěti od vězněného rodiče.

Projekt podporují jak jednotlivci, tak celá křesťanská společenství, sdružení Křesťanských právníků, ale i samotní zaměstnanci věznic. Projekt dává dětem radost a připomenutí, že je rodič má rád a snaží se mu udělat o Vánocích radost. Projekt dává zprávu rodinám, že nejsou zapomenuté. Projekt dává naději i odsouzeným lidem. Logisticky je projekt nesmírně obtížný: je třeba kontaktovat věznice a vybrat odsouzené. Ti vyplní přihlášku do projektu a napíší dopis svému dítěti a často nakreslí i krásné pohledy dětem. To vše putuje ke koordinátorům a ti osloví rodinu a zeptají se na přání dítěte, protože se často jedná o jediný dárek, který dítě dostane. Dobrovolníci pak dárky nakoupí, přidají osobní dopisy rodičů z věznic a dárek do Vánoc odešlou do rodiny. Odhadujeme, že děti dostaly v loňském roce dárky za více než 400 000Kč.

 

    XIV. Příprava projektu Andělský kemp

K projektu Andělský strom patří i návazné aktivity pro pomoc rodinám  a jednou z nich je letní tábor pro děti. Jeho organizace se ujali pro rok 2017 Marek a Cori Tylovi, kteří mají zkušenost se stejným kempem z Hawaje. Tábor se uskuteční v červenci 2017.

 

     XV. Školení dobrovolníků

Z původních večerních školení každý druhý týden, která probíhala v CB Soukenická v Praze 1, se vytvořila myšlenka celodenních školení při příležitosti přijímání nových dobrovolníků. Školení se účastní vždy okolo 35 účastníků.

 

Přehled významných novinek

     I. Schválené významné dotace:

     a. Magistrát hl. m. Praha pro rok 2017

     b. MPSV: dvouletý projekt 2017-2019 „Změna je možná – chci pracovat“, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004087, Evropský sociální fond, OPZ ve 4 věznicích a v postpenitenciární péči

     II.

Ministerstvo spravedlnosti:

  1. Platforma setkávání neziskových organizací.
  2. Nabídka pro MVS: být součástí programu pro první Otevřenou věznici v ČR v roce 2017
  3. Gabriela Kabátová jmenovaná členem Komise Ministra spravedlnosti pro trvalé snižování počtu vězněných osob.

     III.

Programy Andělský strom a Building Bridges:

 se zapisují do povědomí širší veřejnosti a mají značnou mediální podporu

     IV.

K 1. červnu 2016:

úlohu Předsedkyně Rady MVS, z.s. přebírá Mgr. Květoslava Jakubalová, kaplanka věznice Rýnovice, dříve hlavní vězeňská kaplanka.

Misionářka, paní Kelly Prudek, která vykonávala tuto funkci po 5 let, se vrátila do USA, kde již trvale žije.

     V.

     Odborná rada MVS, z.s.,

se prvně sešla v květnu 2016. Jsou v ní zástupci profesí, které se vězeňstvím a prací MVS souvisejí. Členem je například JUDr. Jan Tomášek z ISKP, PhDr. Jaroslav Hála, z Jihočeské university České Budějovice, Mgr. Vlastislav Kříž, ředitel Věznice Rýnovice, PhDr. Gabriela Slováková PhD. ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, Mgr. Hana Prokopová, terapeutka a tisková mluvčí Věznice Jiřice, PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka PMS, Mons. Martin Holík, P. František Míček, OPraem, Miroslava Jírovcová, podnikatelka, Ing. Ivan Chrástek, podnikatel a filantrop, Mgr. Alena Scheinostová, redaktorka KT, JUDr. Ondřej Kubů, soudce a předseda spolku Křesťanští právníci, Mgr. Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti, a další významné osobnosti.  Rada se bude scházet 2x ročně.

      VI.

      I. Ekumenická bohoslužba MVS,

Proběhla v listopadu 2016 a sloužili ji Ing. Daniel Fajfr a Mons. Martin Holík v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6. Pozvání přijal Senátor Libor Michálek, pplk. Simon Michailidis, PhDr. Vlastimil Kříž ředitel věznice Rýnovice, a další hosté.

     VII.

Týden modliteb za vězeňství 2016

Zahájila zmíněná Ekumenická bohoslužba a  ČR se tím tradičně již od roku 2011 připojuje k celosvětovým modlitbám za vězně, propuštěné, za zaměstnance věznic, zejména za kaplany, za oběti trestných činů a za rodiny všech, nejvíce pak děti odsouzených rodičů.  Po celý týden se věřící přimlouvají za všechny, kterých se zločin bezprostředně dotýká.

     VIII.  

MVS zahájilo další pravidelná skupinová setkávání ve Věznici Velké Přílepy (VV Praha Ruzyně) u odsouzených žen a zároveň pro ně připravilo letní koncert na zahradě věznice, kterého se prvně mohly zúčastnit všechny odsouzené ženy.

Kromě tohoto koncertu proběhly koncerty pro menší skupiny odsouzených ve všech věznicích.

     IX.

Gabriela Kabátová, Výkonná ředitelka MVS, z.s.  se účastní jako člen pravidelných setkání poradního sboru Ředitelky věznice PhDr. Gabriely Slovákové PhD. ve Věznici Světlá nad Sázavou

      X.

MVS připravilo pro rok 2017 pilotní projekt pomoci dětem odsouzených ze Rwandy.

     XI.

MVS v květnu navštívila skupina věřících z USA, z církve v Oklahomě, kteří chtějí v dalších letech přijíždět a podporovat dobrovolnicky  práci MVS.

     XII.

V květnu Prahu také navštívil představitel PFI u USA David Van Patten

     XIII.

MVS se zúčastnilo Národní potravinové sbírky v říjnu 2016 a v obchodním centru v Praze 4 obdrželo darem 150 kg potravin pro své klienty.

 

 

Finance 2016

 

Zpráva nezávislého auditora

 

Zpracována:

Ing. Martinou Kotrčovou

odpovědný auditor

oprávnění  č. 1311

Přemyslovská 40, Praha 3, Žižkov

 

 

Kontaktní informace

 

   Gabriela Kabátová

 Výkonná ředitelka

 

Kelly Prudek 

Předsedkyně rady (do 1.června 2016)

 

Mgr. Květoslava Jakubalová

Předsedkyně rady (od 1. června 2016)

 

 

              

   
   

Mgr. Zinaida Nikiforova

Místopředsedkyně rady

 

 
     

MEZINÁRODNÍ VĚZENSKÉ SPOLEČENSTVÍ, Z.S.

Balbínova 550/10. Praha 2, Vinohrady, 120 00
E mail: info(et)prisonfellowship.cz
Telefon +420/602308210
Fax +420/227077561
www.prisonfellowship.cz, www.restorative-justice.eu www.pfi.org