Předseda Ekumenické rady cíkrví Ing. Daniel Fajfr: Doporučení spolupráce s Mezinárodním vězeňským společenství

 
 Ing. Daniel Fajfr, MTh.

předseda Rady Církve bratrské

Soukenická 15, 110 00 Praha 1

 

V Praze, duben 2015

Doporučení Mezinárodního vězeňského společenství

 

Milý bratře kazateli, vážené staršovstvo!

 

Rád bych touto cestou doporučil Vaší pozornosti možnou spolupráci s křesťanskou mezidenominační organizací – Mezinárodní vězeňské společenství (MVS), které se věnuje odsouzeným v závěrečné fázi výkonu jejich trestu a zejména pak po jejich propuštění. Pečuje také o oběti trestných činů a o rodiny jak odsouzených tak i obětí. Zastřešující organizací MVS je Prison Fellowship International, která pracuje ve 127 zemích světa.

 

Váš sbor už možná má zkušenost s programem Andělský strom, který se dobře osvědčil a slouží rodinám, kdy jeden z rodičů je ve vězení.  Děti odsouzených jsou nazývány neviditelnými oběťmi zločinu, protože jsou často stigmatizovány, zároveň prožívají velký sociální propad rodiny a žel, v důsledku narušených vztahů jim hrozí, že se budou chovat nesociálně. Během obtížného údobí osamocení nabízí tento program pochopení a pomoc a to nejen dítěti, ale celé rodině.  Péče a dárky jsou cennou příležitostí, jak znovu spojovat děti s rodiči nejen o Vánocích, ale během celého roku.

Možností jak se podílet na pomoci v duchu Ježíšova slova o návštěvě vězněných (Mt 25,36) je prostřednictvím MVS mnohem více. Pokud byste se chtěli podílet na této pomoci, kontaktujte, prosím, ústředí MVS přes jejich webové stránky a v případě, že budete přímo osloveni pracovníky MVS, pak bude velmi cenné, když ve vašem sboru najdou otevřené dveře.

Především je potřebné zahrnout odsouzené do našich modliteb, ale i kaplany, MVS a zaměstnance věznic. Také prosme za moudrost péče státu o lidi, kteří v dětství lásku nezažili, a tak mají nakročeno do světa zločinu.

 

Děkuji Vám za vše, co v této věci podniknete  D.F.