Gabriela V

Největší přikázání

Mk12 -30,31

Mt22 – 37-40

1Kor.13 – 1-13

Mk12 – 25

Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.

Největší přikázání Mk12,29: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad to není!!

Ježíš odpověděl: První je toto: Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán. Miluj Hospodina, Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i proroci.

1Kor.12,27-31

Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. V církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou však všichni apoštoly? Jsou všichni učiteli? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení? Dovedou všichni vykládat?  Usilujte o vyšší dary!