http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/tyden-modliteb-za-vezenstvi–1144194