http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/zacina-tyden-modliteb-a-obnovy-za-vezenstvi–1287187